1.

אַ באָק טאָר קײן גערטנער ניט זײַן און אַ בחור טאָר קײן שדכן ניט זײַן.

A bok tor kejn gertner nit zajn un a boxer tor kejn šatxn nit zajn.

Козёл не будет садовником, а парень - шадханом.

 

2.

אַ באַרג מיט אַ באַרג קומען זיך ניט צונױף, אַ מענטש מיט אַ מענטש – יאָ.

A barg mit a barg kumen zix cunojf, a menč mit a menčjo.

Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдётся.

 

3.

אַ באַרימער איז גוט צו שמײַסן.

A barimer iz gut cu šmajsn.

Хвастуна хорошо хлестать.

 

4.

אַ בדחן מאַכט אַלעמען פֿרײלעך און אַלײן איז ער אומעטיק.

A batxn maxt alemen frejlex un alejn iz er umetik.

Бадхен всех делает веселыми, а сам он грустный.

 

5.

אַ בחור טאָר קײן שדכן ניט זײַן (און אַ הונט – קײן קצבֿ).

A boxer tor kejn šatxn nit zajn (un a hunt – kejn kacev).

Пустили козла в огород.

 

6.

אַ ביסל און אַ ביסל װערט אַ פֿולע שיסל.

A bisl un a bisl vert a fule šisl.

Мало помалу миска станет полной. Копейка рубль бережёт.

 

7.

אַ ביסל גערעדט, אַ סך געמיינט.

A bisl geredt, a sax gemejnt.

Не спеши языком, торопись делом.

 

8.

אַ בלינד הינדל געפֿינט אױך אַ מאָל אַ קערנדל.

A blind hindl gefint ojx a mol a kerndl.

Слепая курочка также находит зёрнышко. Не было ни гроша, да вдруг алтын.

 

9.

אַ גאָלדענער שליסל עפֿנט אַלע טירן.

A goldene šlisl efnt ale tir.

Золотой ключ открывает все двери. Золотой молоток и железные ворота отпирает.

 

10.

אַ גאַסט אױף אַ װײַל זעט אױף אַ מײַל.

A gast af a vajl zet af a majl.

Гость недолго гостит, да много видит.


11.

אַ גבאי דערצײלט קײן מאָל ניט צו זײַן גבאות.

A gabe dercejlt kejn mol nit cu zajn gaboes.

Габбай никогда не рассказывает о своём ремесле.

 

12.

אַ גוט װאָרט ברענגט אַ גוטן ענטפֿער.

A gut vort brejngt a gutn entfer.

Доброе слово приносит добрый ответ.

 

13.

אַ גוט מאָרגן ברענגט אַ גוט יאָר.

A gut morgn brejngt a gut jor.

Доброе утро приносит добрый день.

 

14.

אַ גוטן פֿרײַנד דערקענט מען אין דער נױט.

A gutn frajnd derkent men in der nojt.

Хорошего друга узнают в нужде. Друг познаётся в беде.

 

15.

אַ גוטע התחלה איז אַ האַלבע אַרבעט.

A gute hasxole iz a halbe arbet.

Доброе начало – полработы.

 

16.

אַ גוטער אָנהײב אַז אַ האַלבע אַרבעט.

A gutter onhejb az a halbe arbet.

Доброе начало полдела откачало.

 

17.

אַ גוטער ליגן איז אױך אַמאָל װערט געלט.

A guter lign iz ojx amol vert gelt.

Хорошая ложь иногда тоже стоит денег.

 

18.

אַ גנבֿ פֿון אַ גנבֿ איז פּטור.

A ganev fun a ganev iz poter.

Вор от вора избавляется.

 

19.

אַ געבונדענעם שלאָגט מען ניט.

A gebundenem šlogt men nit.

Лежащего не бьют.

 

20.

אַ געװױנשאַפֿט איז די צװײטע נאַטור.

A gevojnšaft iz di cvejte nature.

Привычка – вторая натура.


21.

אַ געשאָנקענעם פֿערד קוקט מען ניט אין די צײן.

A gešonkenem ferd kukt men nit in di cejn.

Дарёному коню в зубы не смотрят.

 

22.

אַ גראָשן היט אָפּ דעם רובל.

A grošn hit op dem rubl.

Копейка рубль бережёт.

 

23.

אַ גרױסער װאָלקן – אַ קלײנער רעגן.

A grojser volkn – a klejner regn.

Большое облако – маленький дождь. Много шуму из ничего. Гора родила мышь.

 

24.

אַ גרױסער טאָג און גײט אױך אַװעק.

A grojser tog un gejt ojx avek

Даже большой день уходит.

 

25.

אַ האַלבער אמת איז אַ גאַנצער ליגן.

A halber emes iz a gancer lign.

Половина правды – целая ложь.

 

26.

אַ הון איז גוט צו עסן זאַלבע נאַנד – איך און די הון.

A hun iz gut cu esn zalbenand – ix un di hun.

Курицу хорошо кушать вдвоём – я и курица.

 

27.

אַ הונט װאָס בילט בײַסט ניט.

A hunt vos bilt bajst nit.

Не всякая собака, что лает, кусает.

 

28.

אַ הונט שיקט מען ניט אין יאַטקע אַרײַן.

A hunt sikt men nit in jatke arajn.

Пустили козла в огород.

 

29.

אַ הערינג איז גענוג פֿאַר צען מענטשן – אַ הון קױם פֿאַר צװײ.

A hering iz genug far cen menčn – a hon kojm far cvej.

Селёдки хватает на десятерых, а курицы почти на двоих.

 

30.

אַ װאָלף פֿאַרלירט זײַנע האָר, אָבער ניט זײַן נאַטור.

A volf farlirt zajne hor, ober nit zajn nature.

Волк теряет свои волосы, но не свой вид. Сколько волка не корми, он все в лес смотрит.


31.

אַ װאָרט איז אַזױ גוט, װי אַ חתימת־יד.

A vort iz azoj gut, vi a xsimes-jad.

Уговор дороже денег.

 

32.

אַ װאָרט איז װי אַ פֿײַל – בײדע האָבן גרױסע אײַל.

A vort iz vi a fajlbejde hobm grojse ajl.

Слово не воробей: вылетит – не поймаешь.

 

33.

אַ װאָרט איז ערגער פֿון אַ פּאַטש.

A vort iz erger fun a pač.

Слово тяжелее оплеухи.

 

34.

אַ װאָרט קען מען ניט צוריקנעמען.

A vort ken men nit curiknemen.

Слово нельзя забрать обратно.

 

35.

אַ װאַרשעװער איז נאָר קלוג ביז די ראָגאַטקעס.

A varšever iz nor klug biz di rogatkes.

Варшавянин умён только до городской заставы.

 

36.

אַ װײַב און אַ פֿערד באָרגט מען נישט אַװעק.

A vajb un a ferd borgt men ništ avek.

Жену и лошадь не одалживают.

 

37.

אַ װײַב מאַכט פֿונעם מאַן אַ נאַר און אַ האַר.

A vajb maxt funem man a nar un a har.

Жена делает мужа дураком и господином. Ищите женщину!

 

38.

אַ װײַב שטעלט אױף די פֿיס, און אַ װײַב וואַרף פֿון די פֿיס.

A vajb štelt af di fis, un a vajb varft fun di fis.

Жена ставит на ноги, и жена валит с ног.

 

39.

אַ זײגער איז בעסער װי מזומן געלט – מזומן געלט גײט אַװעק און אַ זײגער שטעלט זיך אָפּ.

A zejger iz beser vi mezumen geltmezumen gelt gejt avek un a zejger štelt er op.

Часы лучше наличных денег, наличные деньги уходят, а часы отстают.

 

40.

אַ חכם עסט כּדי ער זאָל לעבן, אַ נאַר לעבט כּדי ער זאָל עסן.

A xoxem est kedej er zol lebm, a nar lebt kedej er zol esn.

Умный кушает, чтобы жить, дурак живет, чтобы кушать.


41.

אַ חכם שװײַגט שטיל.

A xoxem švajgt štil.

Мудрец молчит тихо.

 

42.

אַ חסרון די כּלה איז צו שײן.

A xisorn di kale iz cu šejn.

Недостаток невесты, что она очень красива.

 

43.

אַ טאַנץ גײט ניט פֿאַר קײן עסן.

A tanc gejt nit far kejn esn.

Соловья баснями не кормят.

 

44.

אַ טאַפּ אין װאָגן שאַט ניט.

A tap in vogn šat nit.

Попытка не пытка.

 

45.

אַ טאָפּ, מיט װאָס ער קאָכט זיך אָן – שמעקט ער.

A top, mit vos er koxt zix on – šmekt er.

Горшок, с чем он варится - тем пахнет.

 

46.

אַ טױבער האָט געהערט, װי אַ שטומער האָט דערצײלט, אַז אַ בלינדער האָט געזען, װי אַ קרומער איז גיך־גיך־גיך געלאָפֿן.

A tojber hot gehert, vi a štumer hot dercejt, az a blinder hot gezen, vi a krumer iz gix-gix-gix gelofn.

Глухой слышал, как немой рассказывал, что слепой видел, как хромой быстро-быстро бежал.

 

47.

אַ טראָפּן ליבע ברענגט אַמאָל אַ ים טרערן.

A tropm libe brejngt amol a jam trern.

Капля любви иногда приносит море слёз.

 

48.

אַ יונג בײמעלע בײגט זיך אַן אַלטס ברעכט זיך.

A jung bejmele bejgt zix an alts brext zix.

Молодое дерево гнётся, старое – ломается.

 

49.

אַ ייִד אַ למדן קאָן קײן אַ חסיד ניט זײַן און עם האַרץ קאָן קײן אפּיקורס ניט זײַן.

A jid a lamdn kon kejn a xosid nit zajn un amorec kon kejn epikojres nit zajn.

Учёный еврей не может стать хасидом, а невежа – безбожником.

 

50.

אַ ייִד און אַ װאָלף גײען ניט אַרום לײַדיק.

A jid un volf gejen nit arum lajdik.

Волка ноги кормят.

51.

אַ ייִד איז יעדן גרױס אין די אױגן.

A jid iz jedn grojs in di ojgn.

Еврей каждому велик в глазах.

 

52.

אַ ייִד ענטפֿערט תּמיד פֿאַרקערט: זאָגט מען אים "שלום־עליכם", ענטפֿערט ער "עליכם־שלום".

A jid entfert tomid farkert: zogt men “Šolem-alejxem”, entfert erAlejxem-šolem”.

Еврей всегда отвечает наоборот: говорят «мир вам», отвечает «вам мир».

 

53.

אַ לאָך מאַכט דעם גנבֿ.

A lox maxt dem ganef.

Дыра делает вора. Плохо не клади, вора в грех не вводи.

 

54.

אַ ליגנער גלײבט ניט קײנעם.

A ligner glejbt nit kejnem.

Лжец не верит никому.

 

55.

אַ ליגנער מוז האָבן אַ גוטן זכּרון

A ligner muz hobm a gutn zikorn.

Лжец обязан иметь хорошую память.

 

56.

אַ לעפֿל דזעגעכץ אין אַ פֿעסל האָניק.

A lefl dzegexc in a fesl honik.

Одна ложка дёгтя портит бочку мёда.

 

57.

אַ מאָל איז אַ װײַב װי אַ הונט אין הױז.

Amol iz a vajb vi a hunt in hojz.

Иногда жена как собака в доме.

 

58.

אַ מבֿין װי אַ חזיר אױף הײװן.

A mejvn vi a xazer af hejvn.

Знаток как свинья на дрожжах.

 

59.

אַ מוטער מוז האָבן אַ גרױס פֿאַרטעך, די חסרונות פֿון די קינדער פֿאַרדעקן.

A muter muz hobm a grojs fartex, di xesrojnes fun di kinder fardekn.

Мать обязана иметь большой фартук, чтоб недостатки детей скрывать.

 

60.

אַ מײַסטער װערט ניט געבױרן.

A majster vert nit gebojrn.

Не боги горшки обжигают.


61.

אַ מכּה איז גוט בײַ יענעם אױפֿן האַלדז.

A make iz gut ba jenem afn haldz.

Язва хороша у другого на шее.

 

62.

אַ מכּה איז גוט בײַ יענעם אונטערן אָרעם.

A make iz gut ba jenem untern orem.

Язва хороша у другого под рукой.

 

63.

אַ ממזר מעג מען זײַן און קלוג זאָל מען זײַן.

A mamzer meg men zajn un klug zol men zajn.

Пройдохой можно быть, а умным надо быть.

 

64.

אַ מענטש איז געגליכן צו אַ שוסטער: אַ שוסטער דאַרף האָבן אַ װײַב און אַ מענטש דאַרף אױך האָבן אַ װײַב.

A menč iz geglixn cu a šuster: a šuster darf hobm a vajb un a menč darf ojx hobm a vajb.

Человек подобен сапожнику: у сапожника должна быть жена и у человека также должна быть жена. Без жены как без рук.

 

65.

אַ מענטש איז װי אַ סטאָליער – הײַנט לעבט ער, מאָרגן שטאַרבט ער.

A menč iz vi a stoljerhajnt lebt er, morgn štarbt er.

Человек как столяр – сегодня живёт, а завтра умирает.

 

66.

אַ נאָדל קען מען אין קײן זאַק ניט באַהאַלטן.

A nodl ken men in kejn zak nit bahaltn.

Шила в мешке не утаишь.

 

67.

אַ נאַר איז תּמיד אַ בעל־גאװה.

A nar iz tomid a bal-gajve.

Глупец всегда гордец.

 

68.

אַ נאַר איז ערגער פֿאַר אַ רשע.

A nar iz erger far a roše.

Вор хуже злодея. Простота хуже воровства.

 

69.

אַ נאַר גיט, אַ קלוגער נעמט.

A nar git, a kluger nemt.

Дурак даёт, умный берёт.

 

70.

אַ נאַר האָט מען אַ שײן װײַב.

A nar hot men a šejn vajb.

У дурака красивая жена.


71.

אַ נאַר װאַקסט אָן רעגן.

A nar vakst on regn.

Дурак растёт без дождя.

 

72.

אַ נאַר טאָר מען קײן האַלבע אַרבעט ניט װײַזן.

A nar tor men kejn halbe arbet nit vajzn.

Дураку полработы не показывают.

 

73.

אַ נאַר שאָקלט מיטן קאָפּ הינטער דער טיר.

A nar šoklt mitn kop hinter der tir.

Дурак в ответ качает головой за дверью.

 

74.

אַ נײַער בעזעם קערט גוט.

A najer bezem kert gut.

Новая метла чисто метёт.

 

75.

אַ סוחר טאָר קײן הונט ניט זײַן און אַ הונט אַ סוחר – אַװדאי ניט.

A sojxer tor kejn hunt nit zajn un a hunt a sojxeravade nit.

Купец не может быть собакой, а собака, конечно, же, купцом.

 

76.

אַ סך זמירות און װינציק <װײניק> לאָקשן.

A sax zmires un vincik <vejnik>lokšn.

Много песнопений и мало лапши. Игра не стоит свеч.

 

77.

אַ פּאַטש איז לײַכטער צו באַקומען, װי צו געבן.

A pač iz lajxter cu bakumen, vi cu gebn.

Оплеуху легко получить, чем дать.

 

78.

אַ פּאַטש אַפֿילו נאָך זיבן יאָר געדענקט זיך.

A pač afile nox zibm jor gedenkt zix.

Оплеуха даже через семь лет помнится.

 

79.

אַ פּאַרך טאָר ניט זײַן קײן ראָש־הקהל.

A parx tor men nit zajn kejn roš-hakohol.

Парша не смеет быть главой общины.

 

80.

אַ פּען איז גוט – אַז מע קען.

A pen iz gut – az me ken.

Перо хорошее – когда умеют.


81.

אַ פּען האָט צװײ שפּיצן, מע קאָן זיך צעשטעכן און יענעם.

A pen hot cvej špicn, me kon zix ceštexn un jenem.

У пера два острия, может расколоться и другое.

 

82.

אַ פּרנס מעג זײַן גרױס װי אַ האָן, זיצט ער פֿאָרט אױבן אָן.

A parnes meg zajn grojs vi a hon, zict er fort ojbm on.

Содержатель может быть большим как петух, а сидит всё-таки на почётном месте.

 

83.

אַ פֿעטער רבֿ און אַ מאָגערער גלח טױגן בײדע ניט.

A feter rov un a mogerer galex tojgn bejde nit.

Упитанный равин и худой поп, оба ни на что не годятся.

 

84.

אַ פֿערד אױף פֿיר פיס ספּאָטיקעט זיך, בפֿרט אַ מענטש אױף אײן צינג.

A ferd af fir fis spotiket zix, bifrat a menč af ejn cung.

Конь о четырёх ногах, да и то спотыкается. И на старуху бывает проруха.

 

85.

אַ פֿרױ האָט לאַנגע האָר און קורצן שׂכל.

A froj hot lange hor un kurcn sejxl.

У женщины волос длинный, а ум короткий.

 

86.

אַ פֿרײַנד דערקענט מען אין נױט.

A frajnd derkent men in nojt.

Друзья познаются в беде.

 

87.

אַ פֿרעמדן תּחת איז גוט צו שמײַסן.

A fremdn toxes iz gut cu šmajsn.

Чужую задницу хорошо хлестать.

 

88.

אַ ציג האָט אויך אַ באָרד און איז ניט מער װי אַ ציג.

A cig hot ojx a bord un iz nit mer vi a cig.

Коза тоже имеет бороду и не более как коза.

 

89.

אַ קאַטאָװעס איז אַ האַלבער אמת.

A katoves iz a halbe emes.

В каждой шутке есть доля правды.

 

90.

אַ קאַץ אין הענטשקעס װעט קײן מײז ניט כאַפּן.

A kac in henčkes vet kejn majz nit xapm.

Кошка в перчатках мышей не ловит.


91.

אַ קאַץ זאָל מען פֿאַר קײן סאַרװער ניט מאַכן.

A kac zol men far kejn sarver nit maxn.

Кошку не следует делать распорядителем торжества.

 

92.

אַ קאַץ קען אױך קאַליע מאַכן.

A kac ken ojx kalje maxn.

Кошка также может портить. Москва от копеечной свечи сгорела.

 

93.

אַ קאַץ שיקט מען ניט נאָך פּוטער (און אַ הונט נאָך פֿלײש).

A kac šikt men nit nox puter (un a hunt nox flejš)

Кошку не посылают за маслом, а собаку за мясом. Пустили козла в огород.

 

94.

אַ קו איז איבערן דאַך געפֿלױגן און האָט אַן אײ פֿאַרלױרן.

A ku iz ibern dax geflojgn un hot an ej farlojrn.

В огороде бузина, а в Киеве дядька.

 

95.

אַ קוש אין פּיסקל, אַ שטאָך אין הערצל.

A kuš in piskl, a štox in hercl.

Мягко стелет, да жёстко спать.

 

96.

אַ קינד איז ערגער װי אַ גזלן און מע מוז טאַנצן נאָך אױף זײַן חתונה.

A kind iz erger vi a gazlen un me muz tancn nox af zajn xasene.

Ребёнок хуже, чем злодея и обязан танцевать ещё на своей свадьбе.

 

97.

אַ קינד אָן אַ פֿאָטער איז אַ האַלבער יתום, אָן אַ מוטער – אַ גאַנצער יתום.

A kind on a foter iz a halber josem, on a muter – a gancer josem.

Ребёнок без отца половина сироты, без матери – целая сирота.

 

98.

אַ קלאַפּ פֿאַרגײט, אַ װאָרט באַשטײט.

A klap fargejt, a vort baštejt.

Шлепок проходит, слово остаётся.

 

99.

אַ קלאָץ צו די יאָרן, אַז מיקיטקע איז אַ סטאַראָסטע.

A kloc cu di yorn, az Mikitke iz a staroste.

Без пастуха и овцы не стадо

 

100.

אַ קללה איז ניט קײן טעלעגראַמע. זי קומט ניט אָן אַזוי גיך.

A klole iz nit kejn telegrame, zi kumt nit on azoj gix.

Проклятие – не телеграмма, она не доходит так быстро.