401.

בעסער שפּעטער, אײדער גאָרניט.

Beser špeter, ejder gornit.

Лучше поздно, чем никогда.

 

402.

ברױט אונטערװעגס איז קײן משׂא ניט.

Brojt untervegs iz kejn mase nit.

Хлеб на дороге не валяется.

 

403.

ברױט װערט ניט נימאס.

Brojt vert nit nimes.

Хлеб не надоедает.

 

404.

בשעת מע װײנט זעט קיינער נישט, בשעת מע לאַכט זעען אַלע.

Bešas me vejnt zet kejner ništ, bešas me laxt zeen ale.

Когда плачем, то не видим ничего, а когда смеемся, то видим всё.

 

405.

גאָט איז גאָט, בראָנפֿן איז בראָנפֿן

Got iz Got, bronfn iz bronfn.

Б-г есть Б-г, водка есть водка.

 

406.

גאָט האָט געגעבן, גאָט האָט גענומען.

Got hot gegebm, Got hot genumen.

Бог дал, Бог взял.

 

407.

גאָט זיצט אױבן און פּאָרט אונטן.

Got zict ojbm un port untn.

Б-г сидит наверхут, а соединяет внизу. Браки совершаются на небесах.

 

408.

גאָט לעבט אױבן און מיר מוטשען זיך אונטן.

G-t lebt ojbm un mir mučen zix untn.

Б-г живёт наверху, а мы мучимся внизу. Мы все под богом ходим.

 

409.

גאָט שטראָפֿט – דער מענטש איז זיך נוקם.

Got štroft – der menč iz zix nojkem.

Б-г наказывает – человек мстит.

 

410.

גאָט שיקט ניט אַראָפּ פֿון אױבן, אַז מען ליגט אױפֿן אױװן.

Got šikt nit arop fun ojbm, az men ligt afh ojvn.

Б-г не посылает с неба, когда лежати на печи. Под лежачий камень вода не течёт.


411.

גאָלד לײַכט אַרױס פֿון בלאָטע.

Gold lajxt arojs fun blote.

Золото воссияет из грязи.

 

412.

גאָלדענע כּלים װערן קײן מאָל ניט שװאַרץ.

Goldene kejlim vern kejn mol nit švarc.

Золото не чернеет.

 

413.

גוט־ברידערשאַפֿט איז בעסער פֿון עשירות.

Gut-brideršaft iz beser fun ašires.

Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

 

414.

גוטע סחורה לױבט זיך אַלײן.

Gute sxojre lojbt zix alejn.

Хороший товар хвалит за себя сам.

 

415.

גײ פּאַװאָליע, װעסטו גיכער קומען.

Gej pavolje, vestu gixer kumen.

Иди потихоньку – быстрей придёшь. Тише едешь, дальше будешь.

 

416.

גיס ניט אַרױס דאָס אומרײנע וואַסער, כּל־זמן דו האָסט ניט קײן רײנע.

Gis nit arojs dos umrejne vaser, kolzman du host nit kejn rejne.

Не выливай нечистую воду, до тех пор, пока у тебя нет чистой.

 

417.

געבאָרגענער שׂכל ניט טױג.

Geborgene sejxl nit tojg.

Одолженный ум никому не нужен.

 

418.

געבראָטענע טױבן פֿליִען ניט אַלײן אין מױל אַרײַן.

Gebrotene tojbm flien nit alejn in mojl arajn.

Жареные голуби в рот не влетает. Любишь кататься, люби и саночки возить.

 

419.

געלט איז בלאָטע.

Gelt iz blote.

Не в деньгах счастье.

 

420.

געלט לאָזט רוען.

Gelt lozt ruen.

Лишние деньгилишняя забота.


421

געלט פֿאַרענטפֿערט אַלע קשיות.

Gelt farentfert ale kašes.

Деньги решают все вопросы. Деньги отпирают все двери.

 

422.

געלט ציט צו געלט.

Gelt cit cu gelt.

Деньги притягивают деньги.

 

423.

געשװיגן הײסט אױך גערעדט.

Gešvign hejst ojx geredt.

Молчание – знак согласия.

 

424.

דאָ ליגט דער הונט באַגראָבן.

Do ligt der hunt bagrobm.

Вот где собака зарыта.

 

425.

דאָס בעסטע מילכיקס איז פֿאָרט אַ שטיקל פֿלײש.

Dos beste milxiks iz fort a štikl flejš.

Самое лучшее молочное, всё-таки, кусочек мяса.

 

426.

דאָס גוטע געדענקט זיך לאַנג, דאָס שלעכטע – באָך לענגער.

Dos gute gedenkt zix lang, dos šlexte – nox lejnger.

Хорошее помнится долго, плохое – ещё дольше.

 

427.

דאָס האַרץ זעט בעסער פֿון דעם אױג.

Dos harc zet beser fun dem ojg.

Сердце видит лучше глаза.

 

428.

דאָס װאָס איז אַװעקגעגאַנגען, קומט שױן ניט צוריק.

Dos vos iz avekgegangen, kumt šojn nit curik.

То, что ушло, уже не вернётся.

 

429.

דאָס װאָרט אינעם מױל איז אַ האַר, פֿונעם מױל – אַ נאַר.

Dos vort inem mojl iz a har, funem mojl – a nar.

Слово во рту - господин, вне рта - дурак.

 

430.

דאָס לײַכטסטע איז געבן יענעם אַן עצה. דאָס שװערסטע – זיך אַלײן.

Dos lajxtste iz gebn jenem an ejce, dos šverste – zix alejn.

Легче дать совет другому, тяжелее – самому себе.


431.

דאָס עפּעלע פֿאַלט ניט װײַט פֿון בײמעלע.

Dos epele falt nit vajt fun bejmele.

Яблоко от яблони недалеко падает.

 

432.

דאָרט איז גוט, װוּ מיר זײַנען ניטאָ.

Dort iz gut, vu mir zajnen nito.

Там хорошо, где нас нет.

 

433.

דאָרט װוּ ס׳איז אַ רױך, איז אַ פֿײַער אױך.

Dort vu s’iz a rojx, iz a fajer ojx.

Нет дыма без огня.

 

434.

דו ביסט דאָך ניט קײן ליטװאַק, פֿאַר װאָס זשע ביסטו אַ חזיר?

Du bist dox nit kejn litvak, far vos že bistu a xazer?

Ты же не литвак, то почему же ты свинья?

 

435.

די אױערן מוזן הערן, װאָס דאָס מױל רעדט.

Di ojern muzn hern, vos dos mojl redt.

Уши должны слушать, что рот говорит.

 

436.

די אײגענע <זעלבע> יענטע נאָר אַנדערש געשלײערט.

Di ejgene <zelbe> jente nor anders gešlejert.

Хрен редьки не слаще. Та же сплетница, но только иначе повязана.

 

437.

די אײער װילן קליגער זײַן פֿון די הינער.

Di ejer viln kliger zajn fun di hiner.

Яйца курицу не учат.

 

438.

די אײער זײַנען אפֿשר טאַקע קליגער פֿון די הינער, אָבער זיי װערן באַלד פֿאַרשטונקען.

Di ejer zajnen efšer take kliger fun di hiner, ober zej vern bald farštunken.

Яйца, возможно, бывают таки умнее куриц, но вскоре они протухнут. Яйцо курицу не учит.

 

439.

די גאַנצע װעלט איז װי אַ חלום, (נאָר בעסער אַ גוטער חלום, װי אַ שלעכטער).

Di gance velt iz vi xolem, (nor beser a guter xolem, vi a šlexter).

Весь мир как мечта, но лучше хорошая мечта, чем плохая.

 

440.

די גאַנצע װעלט שטײט אױפֿן שפּיץ צונג.

Di gance velt štejt afn špic cung.

Язык хлебом кормит и дело портит.


441.

די װעלט איז נאָך ניט אונטערגעגאַנגען.

Di velt iz nox nit untergegangen.

Свет клином не сошёлся. Свет не без добрых людей.

 

442.

די װעלט איז שײן, נאָר די מענטשן מאַכן זי מיאוס.

Di velt iz šejn, nor di menčn maxn zi mies.

Мир прекрасен, но люди делают мерзким.

 

443.

די זון שײַנט גלײַך, אױף אָרעם און רײַך.

Di zun šajnt glajx, af orem un rajx.

Солнце равно светит: и бедным, и богатым.

 

444.

די זון שײַנט ליכטיקער נאָך אַ רעגן.

Di zun šajnt lixtiker nox a regn.

Перемелется – мука будет.

 

445.

די ליבע איז בלינד.

Di libe iz blind.

Любовь слепа.

 

446.

די מלאָכים גײן ניט אַרום אױף דער ערד.

Di maloxim gejen nit arum af der erd.

Ангелы не расхаживают по земле.

 

447.

די נױט שאַרפֿט דעם שׂכל.

Di nojt šarft dem sejxl

Нужда острит ум. Нужда научит калачи есть. Голь на выдумку хитра.

 

448.

די פֿאָטערס האָבן געגעסן זױערע װײַנטרױבן, און די צײן פֿון די זין זײַנען הײַליק.

Di foters hobm gegesn zojere vajntrojbm, un di cejn fun di zin zajnen hajlik.

Отцы терпкое поели, а у детей оскомина.

 

449.

די צונג איז דעם מענטשנס גרעסטער שׂונא.

Di cung iz menčns grester sojne.

Язык мой – враг мой.

 

450.

די צײַט איז דער בעסטער דאָקטער.

Di cajt iz der bester dokter.

Время – лучший лекарь. Всё, что сделает время, не придумает разум.


451.

די צײַט מאַכט גרױ די פּאה און בײַט די דעה.

Di cajt maxt groj di peje un bayt di deje.

Время делает пейсы седыми и меняет мнение. Всё, что сделает время, не придумает разум.

 

452.

די קאַץ װײסט װאָס זי נאַשט.

Di kac vejst vos zi našt.

Кошка знает, чем ей лакомится.

 

453.

די שװערסטע מלאָכה איז לײַדיק גײן.

Di šverste meloxe iz lajdik gejn.

Тяжелейшее ремеслобездельничать.

 

454.

די שטוב ברענט און דער זײגער <די חתונה> גײט.

Di štub brent un der zejger <di xasene> gejt.

Дом горит, а часы идут <свадьба идёт>.

 

455.

די שטים פֿון פֿאָלק איז װי די שטים פֿון גאָט.

Di štim fun folk iz vi di štim fun Got.

Глас народа – глас Б-жий.

 

456.

דעם אָרעמאַן איז תּמיד דער װינט אין די אױגן.

Dem oreman iz tomid der vint in di ojgn.

Бедняку всегда ветер дует в глаза.

 

457.

דעם אַנדערס יסורים איז לײַכט מקבל באַהבֿה צו זײַן.

Dem anders jisurim iz lajxt mekabl beaave cu zajn.

Чужие страдания легко принимать с любовью.

 

458.

דעם ליגנער גלײבט מען ניט, װען ער זאָגט אַפֿילו דעם אמת.

Dem ligner glejbt men nit, ven er zogt afile dem emes.

Лгуну не верят, даже если он говорит правду.

 

459.

דעם קלוגן העלפֿט אַ װאָרט, דעם נאַר העלפֿט קײן בײַטש אױך ניט.

Dem klugn helft a vort, dem nar helft kejn bajč ojx nit.

Умному помогает слово, дураку не помогает даже кнут.

 

460.

דעם שדכן שטראָפֿט ניט גאָט פֿאַר זײַן ליגן.

Dem šatxn štroft nit Got far zajn lign.

Бог не наказывает шадхена за его ложь.


461.

דער אמת טוט באַנג

Der emes tut bang.

Правда страдает.

 

462.

דער אמת שטעכט די אױגן.

Der emes štejt di ojdn.

Правда глаза колет.

 

463.

דער אַפּעטיט קומט מיטן עסן.

Der apetit kumt mitn esn.

Аппетит приходит во время еды.

 

464.

דער בדחן איז אַ בריה, אַז די כּלה איז אַ יתומה.

Der batxn iz a berje, az di kale iz a jesojme.

Бадхен – мастер, когда невеста сирота.

 

465.

דער בוך עפֿנט די אױגן.

Der bux efnt di ojgn.

Книга открывает глаза.

 

466.

דער בעסטער בטחון איז די אײגענע קעשענע.

Der bester bitoxn iz di ejgene kesene.

Лучше всего придаёт уверенность собственный карман.

 

467.

דער גבאי האָט דאָס בעסטע מילכיקס, װײַל ער מעלקט די גאַנצע שול.

Der gabe hot dos beste milxiks, vajl er melkt di gance šul.

Габбай имеет лучшее молочное, потому что он доит целую синагогу.

 

468.

דער גנבֿישער גראָשן איז זיס.

Der gnejvišer grošn iz zis,

Запретный плод сладок.

 

469.

דער דאָקטער קען אַלץ, נאָר ניט אַרױסטרײבן דעם דלות.

Der dokter ken alc, nor nit arojstrajbm dem dales.

Доктор знает всё, но не как выгнать бедность.

 

470.

דער הונט בילט און דער פּריץ פאָרט.

Der hunt bilt un der porec fort.

Собака лает, ветер носит.


471.

דער הונט כאַפּט אַ בײגל בײַם בעקער, דער הונט בלײַבט אַ הונט, דער בעקער אַ בעקער.

Der hunt xapt a bejgl bam beker, der hunt blajbt a hunt, der beker a beker.

Собака хватает бублик у пекаря, собака остаётся собакой, пекарь пекарем.

 

472.

דער װאָגן רוט װינטער, דער שליטן רוט זומער, דאָס פֿערד – קײן מאָל ניט.

Der vogn rut vinter, der šlitn rut zumer, dos ferd – kejnmol nit.

Повозка отдыхает зимой, сани – летом, а лошадь – никогда.

 

473.

דער װאָס האָט ליב געלט, קען זיך ניט אָנזעטן מיט געלט.

Der vos hot lib gelt, ken zix nit onzetn mit gelt.

Тот, кто любит деньги, не может насытиться ими. Чем больше есть, тем больше хочется.

 

474.

דער װאָס טרינקט זיך, כאַפּט זיך אָן אין אַ <אַפֿילו פֿאַר אַ, באָדײַ אין אַ> שטרױעלע.

Der vos trimkt zix, xapt zix on in a <afile far a, bodaj in a> štrojele.

Утопающий за соломинку хватается.

 

475.

דער װאָס לאַכט צום לעצטן, דער לאַכט צום בעסטן.

Der vos laxt cum lectn, der laxt cum bestn.

Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.

 

476.

דער װאָס לױבט זיך אַלײן, מוז האָבן שלעכטע שכנים.

Der lojbt zix alejn, muz hobm šlexte šxejnim.

Тот, кто хвалит себя обязан иметь плохих соседей. Не хвались сам, а жди, пока люди похвалят.

 

477.

דער װיאָ העלפֿט ניט װען די פֿערד זײַנען פּגירות.

Der vjo helft nit ven di ferd zajnen pegires.

Понукания не помогают, если лошади сдохли.

 

478.

דער װײַטסטער װעג איז צו דער קעשענע.

Der vajtster veg iz cu der kešene.

Самая дальняя дорога – к карману.

 

479.

דער זאַטער גלײבט ניט דעם הונגעריקן.

Der zater glejbt nit dem hungerikn.

Сытый голодного не разумеет.

 

480.

דער חזיר עסט אױף דאָס בעסטע עפּעלע.

Der xazer est uf dos beste epele.

Свинья съедает лучшее яблочко.


481.

דער חתן גײט אויף דער חתונה און פֿאַרגעסט די כּלה.

Der xosn gejt af der xasene un fargest di kale.

Жених идет на свадьбу и забывает невесту.

 

482.

דער טאָג איז קורץ און די אַרבעט איז גרױס.

Der tog iz kurc un di arbet iz grojs.

День коротий, а работа большая. Делу – время, потехе – час.

 

483.

דער טײַװל איז ניט אַזױ שװאַרץ, װי מען מאָלט אים.

Der tajvl iz nit azoj švarc, vi men molt im.

Не так страшен чёрт, как его малюют.

 

484.

דער טראָפּן דױבעט דעם שטײן.

Der tropm dojbet dem štern.

Капля и камень точит.

 

485.

דער ליגן איז אַרױסגעשװוּמען װי בױמל אױפֿן װאַסער.

Der lign iz arojsgešvumen vi bojml afn vaser.

Ложь всплыла, как растительное масло на воде.

 

486.

דער לעצטער מאַכט די טיר צו.

Der lecter maxt di tir cu.

Последний закрывает дверь.

 

487

דער מלאך־המוות שעכט און בלײַבט גערעכט.

Der malxamoves šext un blajbt gerext.

Ангел смерти сечёт и остаётся прав.

 

488.

דער מענטש איז װאָס ער איז, ניט װאָס ער איז געװען.

Der menč iz vos er iz, nit vos er iz geven.

Человек есть, как он есть, а не как он был.

 

489.

דער מענטש האָט צװײ ברירות – אָדער קריעה רײַסן אָדער פֿאַרשװאַרצט װערן.

Der menč hot cvej brejres – oder krie rajsn oder faršvarct vern.

Тяни лямку, пока не выроют ямку.

 

490.

דער מענטש זינדיקט און דער האָן איז די כּפּרה.

Der menč zindikt un der hon iz di kapore.

Человек грешит, а петух искупает грехи.


491.

דער מענטש טראַכט און גאָט לאַכט.

Der menč traxt un Got laxt.

Человек предполагает, а Б-г располагает.

 

492.

דער ערגסטער הונט כאַפּט דעם בעסטן ביסן.

Der ergster hunt xapt dem bestn bisn.

Худшая собака хватает лучший кусок.

 

493.

דער ערגסטער מאָנער איז דער אײגענער מאָגן.

Der ergster moner iz der ejgener mogn

Худший истец – собственный желудок.

 

494.

דער ערשטער קױלעטש קומט אַרױס ניט געבראָטן.

Der eršter kojleč kumt arojs nit gebrotn.

Первый блин выходит не прожаренным. Первым блин комом.

 

495.

דער פֿיש שטינקט פֿון קאָפּ.

Der fiš štinkt fun kop.

Рыба с головы гниёт.

 

496.

דער קײסער איז נאַקעט.

Der kejser iz naket.

Король-то голый.

 

497.

דער שװערסטער פּעלץ איז װינטער גרינג, דאָס גרינגסטע העמד איז זומער שװער.

Der šverster pelc iz vinter gring, dos gringste hemd iz zumer šver.

Тяжёлая шуба зимой легка, а лёгкая рубашка летом тяжела.

 

498.

דער שוסטער רעדט פֿון דער קאָפּיטע, דער בעקער – פֿון דער לאָפּעטע.

Der šuster redt fun der kopite, der beker – fun der lopete.

Сапожник говорит о колодке, пекарь - о лопате. У кого что болит, о том и говорит.

 

499.

דער שטאַרקער איז תּמיד גערעכט.

Der štarker iz tomed gerext.

Сильный всегда прав. Своя рука владыка.

 

500.

דער שידוך זעט א ױס װי דער שדכן.

Der šidex zet ojs vi der šatxn.

Шидех выглядит как шадхен.