איבונגען - Упражнения

שטעלט אריין דעם פאסיקן ווארט Введите подходящее слово


שרה: ..... הייס שרה

?חיים: ... ביסט ... שילערין

ער ....א תלמיד
מיר...... תלמידים -
תלמידים - מערצאל פון תלמיד(множественное число от тАлмид)

זיי ....אויך תלמידים

אויך - тоже

איבונגען - Упражнения