לעקציע 3 Урок 3

?וואס דארף א גוטער שילער ברענגען מיט זיך אין קלאס
Что дожен хороший ученик взять с собой в класс?


א לערנבוך - учебник
א פעדער - ручку
א העפט - тетрадь
א בלייער (блайер) - карандаш
א ווערטערבוך - словарь
א מעקער - стёрка(мне сказали, что на правильном русском это ластик)
Несмотря на то, что сегодня это не актуально я, всё же, привожу и эти слова:
א טינטער מיט טינט - чернильницу с чернилами

Внимание: слово לערנבוך - учебник состоит из двух слов -לערן(от слова לערנען и слова בוך - книга. Существительное דאס לערנען - обучение и слово בוך являются словами среднего рода: דאס לערנען, דאס בוך . Тем не менее слово לערנבוך - мужского рода - דער לערנבוך . Множественное число(מערצאל - мэрцол) - די לערנביכער
Тоже самое и со словом ווערטערבוך - словарь.Оно состоит из двух слов среднего рода: דאס ווארט - слово - мн.число - די ווערטער и из уже знакомого нам слова דאס בוך (дос) - мн.число - די ביכער . Тем не менее - слово ווערטערבוך - мужского рода - דער ווערטערבוך мн.число - די ווערטערביכער
Ручка - женского рода - די פעדער - мн.число в данном случае не меняется - די פעדער
Карандаш - муж. рода - דער בלייער - мн.число - די בלייערס
Тетрадь - ж.рода - די העפט - мн.число - די העפטן
Стёрка(ластик) - м.рода - דער מעקער - мн.число - די מעקערס
Чернила - м.род - דער טינט
Чернильница - м.род - דער טינטער мн.число - די טינטערס


דער לערער פרעגט: "חיים, פארוואס ביסטו געקומען אין קלאס אן א העפט
?און אן א בוך? פארוואס שווייגסטו
Учитель: Хаим, почему ты пришёл в класс без тетради и без книги?
חיים: איך האב פארשפילט אין קארטן סיי די העפט און סיי דאס בוך
Хаим: я проиграл в карты и тетрадь и книгу
?דער לערער: און וואס וועסטו מארגן פארשפילן
חיים: איך ווייס אליין נישט, עס איז שוין נישט געבליבן, וואס צו פארשפילן

קארטן(кортн) - карты
ед.число: די קארט

Добавления и исправление неточностей:

?וואס דארף א גוטער שילער ברענגען מיט זיך אין קלאס
Что должен хороший ученик ПРИНЕСТИ с собой в клас

ברענגען - принести .
Спряжение глагола ברענגען

Попытайтесь проспрягать сами.Спряжение глаголов в прошедшем и будущем времени будем проходить несколько позже.
Слово "взять", которое я привёл в основном тексте на идиш - נעמאן
Взять с собой - נעמען מיט זיך или מיטנעמען , но об этой форме чуть попозже.
Я забыл перевести предложение:
פארוואס שווייגסטו - почему ты молчишь
Опять, как я уже объяснял:
דו שווייגסט, но в вопросительной форме דו и שווייגסט превращаются в שווייגסטו


Попробуйте сами перевести последнее предложение.

לעקציע 3 Урок 3