.מיט א קורצער צייט צוריק האָבן מיר געפראוועט דעם פסח-סדר חיים האָט פארבעטן דולצינעא צום סדר, ווייל ער האָט געהאט ווייטגייענדיקע פלענער לגבי דעם מיידל בעת די פסח-פעריען אין דער שול.אויף חול המועד פסח האָט חיים אריינגעזעצט דולצינעע אין זיין אַויטאָ און זיי האָבן זיך געלאָזט אין דער וועלט אריין. אין מיטן דער אינען איז זייער אַויטאָ באַשאָסן געװאָרן דורך פאלעסטינער טעראָריסן . ביי דולצינעע איז אָפּגעברענט געװאָרן איר שיין פנים. חיים איז אויך
פארוונדעט געװאָרן דולצינעע וועט זיך שוין נישט קאָנען פילמירן- אויס מיט דער קאריערע פון א פילם-סטאר

Попробуйте перевести этот текст самостоятельно.

Даю, всё же переводы нескольких слов и выражений:

פארבעטן - пригласить

ווייטגייענדיקע - далеко идущие - от ווייט (вайт) - далеко

גייענדיק - идущий, от слова גיין - идти. Обратите внимание, что в слове גייענדיק прибавляется буква ע .

Надеюсь, что такие "мелочи", как סדר, פסח,חול המועד известны всем.

פעריען - каникулы.В религиозных учебных заведениях каникулы - это חופש

Ну, вот и всё, а теперь переводите этот очень не весёлый рассказик в духе наших последних событий.

PS: Йойл пишет на lookstein.israeldesign.org (откуда скопированы уроки): "1. По не вполне понятным причинам уроки Арье вышли со злым багом в огласовках. :-( Если у него есть нормальная копия, я свою копию его уроков сотру.

2. Лично мне очень трудно вести уроки на форуме с ограниченным вводом HTML"