צענטא לעקציע - Десятый урок

טראָץ דעם,װאָס דוּלצינעע איז פֿאַרבליבן מיט אַן אָפּגעברענט פּנים נאָך דעם טעראָר-אָנגריף האָט חײם זיך שטאַרק פֿאַרליבט אַין אַיר. זי האָט אים פֿאַרבעטן צוּ זיך אַהײם אַױף שבת,כדי צוּ באַקענען אַים מיט אַירע עלטערן. בעסער װאָלט זי דאָס נישט געטאָן. איר טאטע האָט גענומען דעם בחור אין שול, ווו מען האָט אים מכבד געווען מיט אן עליה. דער תחשיט האָט בכלל נישט געװוּסט,װאָס פֿאַר אַ חײה אַיז דאָס עליה און עס איז געװאָרן אױס שידוּך

Теперь я дам словарик и пояснения слов без огласовки - их вы найдёте в тексте. Итак:
טראץ דעם - несмотря на
וואס- что

פארבליבן - осталась, остался. Неопределённая форма - פארבלייבן - фарблайбн.
Это одна из форм слова בלייבן - блайбн - остаться
אפגעברענט -обожжённый - это прилагательное среднего рода.
Мужской род -אפגעברענטער
Женский род - אפגעברענט
Инфинитив - אפברענען


А теперь обратите внимание: דאס פנים ברענט אפ - лицо подвергается ожогу.
דאס הויז ברענט אפ - дом сгорает. Как видите, префикс אפ (оп) отделяется от слова אפברענען,אפגעברענט
טעראר-אנגריף - террор и есть террор, а вот אנגריף-нападение, атака.
שטארק - сильно, крепко
זיך פארליבט -влюбиться - страдательная форма с употреблением местоимения זיך
ליבן - любить

Обратите внимание : ער האט זיך פארליבט אין איר - он влюбился в неё
и ער האט זי ליב - он любит её, т. е. в одном случае употре***ется איר , в другом случае זי
פארבעטן - пригласить, в данном случае זי האט אים פארבעטן это слово прошедшего времени, которое убразуется с помощью האט
Есть синоним слова פארבעטן - איינלאדן
איינלאדן - айнладн
Ну, такие слова как טאטע - отец
אהיים - домой, от היים - дом, думаю все знают.
עלטערן родители
שול - в данном случае это синагога.Очень часто для обозначения синагоги и для того, чтобы отличить синагогу от обычной школы говорят (даже литваки) שיל
Вообще слово школа употре***ется в смысле синагога из -за того, что правильнее сказать בית המדרש (бейсмедреш), т.е. студия, учебное заведение , т.к. в синагоге изучают Тору.
בעסער - лучше
בעסער וואלט זי דאס נישט געטאן - лучше бы она этого не делала.
וואלט - бы
חייה - зверь.Это слово ивритского происхождения( אט אזוי וויל איך, יואל, נישט לשון קודש, נאר עברית
תחשיט - (тахшит) - драгоценность, в данном случае это имеет иронический привкус.
עליה - дословно поднимание. В данном случае приглашению к свитку Торы для чтения еженедельной главы.
שידוך - сватовство. מכבד געווען - угощение, в данном случае оказание чести.Это форма прошедшего времени. Настоящее время - מכבד זיין
Ну-с, попытайтесь хоть бы на этот раз перевести уже почти переведённый текст.


Уроки в Jewniwerse вели Йоэль и я. Когда Йоэль пытался перенести мои уроки сюда а я - его, то полтекста сожрали злые баги. Поэтому я решил переводить сюда только свои уроки, а Йоэль тоже пускай переводит только свои - тогда, возможно и багов не будет.


~~~~~~~~~~~
Арье