Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: רחל בױמװא
Jewniverse Forum > Архивы Jewniverse.net > Dos yidishe Shteytl > Все про Идиш
simulacrum

רחל בױמװאָל

אין אַ שעה פֿון אײנזאַמקײט

אין מײַן אײנזאַמקײט כ'װאָלט װעלן
ס'זאָל אַרײַנקומען אַ קינד,
פֿון מײַן בעט ניט װײַט זיך שטעלן
זײַנע פֿינגערלעך אין טינט

- זעץ זיך, קינד, אָט איז אַ בענקל
װאָלט איך זאָגן צו מײַן גאַסט
טוט דאָס קינד זיך לײַכט אַ קװענקל
איז מישבֿ זיך צי ס'פּאַסט

און ער זעצט זיך אױף אַ ברעגל
ס'איז דער שטול פֿאַר אים צו גרױס
און די טינט=באַפֿלעקטע נעגל
פֿאַרבאַהאַלט ער גיך אין פֿױסט

נעם איך אים פֿאַנאַנדערפֿרעגן
מיט אַ שטיפֿערישן מײן
צי געזאַלצן איז אַ רעגן
און צי ס'װאַקסט אױף בײמער כרײן

איך באַװײַז אַ שפּיל אַ נײַע
מיט אַ בלײַער אױף פּאַפּיר
און איר קענט זיך זײַן משַער
אַז באַפֿרײַנדעט װערן מיר
simulacrum

איך באַװײַז אַ שפּיל אַ נײַע И никто-никто не знает
מיט אַ בלײַער אױף פּאַפּיר (Ведь чудес на свете нет),
און איר קענט זיך זײַן משַער Что проспект пересекает
אַז באַפֿרײַנדעט װערן מיר Божьей милостью поэт.

רחל בױמװאָל Лев Друскин
Laplandian
Не совсем понял, в чем связь. Честно говоря, не разобрался,
объясните, пожалуйста. Ритм вроде довольно распространенный,
больше у футуристов, как мне почему-то представляется,
что же здесь общего? В чем параллель? Творчеством Друскина я,
честно сказать, никогда не интересовался. Надо будет как-нибудь
на русский перевести стихотворно на свежую голову, сейчас чегой-то
мозги не работают - устал как пес.


[ This message was edited by: Yoel on 2002-01-27 14:20 ]
Laplandian
זי איז טאַקע אײנע פֿון די בעסטע פּאָעטן. צום גרעסטן באַדױערן, כ'האָב איר זאַמלונג ניט גענומען קײן אַמעריקע און ס'איז אַ טרחה צו שיקן עס אַהער. איז פֿאַראַן ערגעץ דאָ, אין דער גאָלדענער מדינה, אַ שײנע רײַכע ביבליִאָטעק? (צו
( קענען אײַנקױפֿן אַלץ װאָס ס'איז כדאי מוז מען זײַן אַ מיליִאָנער


ניו-יאָרק מײן איך, נישט קײן אַמהערסט[ This message was edited by: Yoel on 2002-01-27 05:48 ]
simulacrum

איר האָט נישט געדאַרפֿט אָפּרײַבן דעם איבערזעץ - ר'איז מיר געפֿעלן. און איר האָט די פֿערזן אָנגענומען פֿאַר אַ איבערזעץ? נײן, כ'האָב דאָ געבראַכט די פֿיר פֿערזן װי אַ בײַשפּיל פֿון דער זעלבער מאָס, דעם זעלבן מעטער. דרוסקין האָט זײַנע װירשעס אָנגעשריבן מיט עטלעכע יאָר פֿריִער


***
Город серый и сердитый -
Ломкий воздух, зимний сплин...
Здесь живёт поэт забытый
По фамилии Кузьмин.
Он огни Александрии
Видит в северных снегах,
И форели золотые
Бьются в невских берегах.
И никто-никто не знает
(Ведь чудес на свете нет),
Что проспект пересекает
Божьей милостью поэт.
Он и мухи не обидит,
Он и ветру не соврёт,
И никто-никто не знает,
Что сегодня он умрёт.
Не сойдёмся на поминки,
Слово некому держать...
Лишь стихи на чёрном рынке
Будут снова дорожать.


קוזמין איז געװען אַנטיסעמיט נאָך יענער אין זײַנע יונגע יאָרן, אַ כעס - ח, װי פֿלעגט מען באַ אונדז זאָגן


[ This message was edited by: Simulacrum on 2002-01-29 05:07 ]
Laplandian

איך האָב נישט געזען דאָס ליד אַלײן אױפֿן קאָמפּיוטער. כ'האָב
איבערגעלײענט נאָר די לעצטע פֿיר שורות, פֿאַרשטאַנען אַז דאָס איז אַלץ און אָנגעשריבן, אָן טראַכטן, יענעם "איבערזעץ". דאָס הײסט, ס'איז פּשוט נישט געװען קײן איבערזעץ, נאָר עפּעס אָפּגעריסן פֿונעם קאָנטעקסט. נישט געשטױגן, נישט געפֿלױגן - טפּשות. אַ פֿערטל שעה שפּעטער האָב איך געטראָפֿן דאָס ליד אַלײן און אים אױסגעמעקט
און די גרונד-סבה איז געװעזן אַז מע האָט געענדיקט דעם װײַן און כ'האָב
biggrin.gif געמאַכט הבדלה אױף אַ היפּשן כוס בראָנפֿן, דעם ביליקסטן סם-המות
Laplandian
Немь лукает луком немным
В закричальности зари.
Ночь роняет душам темным
Кличи старые "Гори!".
Закричальность задрожала,
В щит молчание взяла
И, столика и стожала,
Боем в темное пошла.
Лук упал из рук упавном,
прорицает тишина,
И в смятении державном
Улетает прочь она.

(Хотя я лично не большой любитель футуризма)


ФОТОГРАФИЯ

Под сквозными небесами,
Над пустой Невой-рекой
Я иду с двумя носами
И расплывчатой щекой.

Городской обычный житель.
То, фотограф, твой успеx.
Ты заснял меня, любитель,
Безусловно, лучше всеx.

Непредвиденно и дико,
Смазав четкие края,
Растянулась на два мига
Жизнь мгновенная моя.

Неподвижностю не связан,
С уxом где-то на губе,
Я во времени размазан
Между пунктом "А" и "Б".

Прижимаясь к парапету,
Я куда-то так бегу,
Что меня почти что нету
На пустынном берегу.

Дома скажут: "Очень мило!
Почему-то три руки..."
Я отвечу: "Так и было!
Это, право, пустяки".

Ну, а это уже наш земляк - Кушнер.
Laplandian

דרך-אַגב, מע זעט אַ מערקװערדיקע סטיליסטישע ענלעכקײט צװישן רחל בױמװאָל און אַלעקסאַנדר קושנער
simulacrum

כלעבניקאָװ איז פֿון דער זעלבער קאָמפּאַניִע - אַ שטיק אַנטיסעמיט פֿון זײַנע פֿריִע יאָרן, פּונקט װי קוזמין האָט ער זיך "פֿאַרשפּילט" מיטן פֿאַראײן פֿון םיכאל דעם אַרך-מלאך און אױך מיט יאָרן שפּעטער איז ער געװאָרן אַ גרױסער אינטערנאַציִאָנאַליסט. כ'האָב קײנמאָל נישט פֿאַרשטאַנען זײַנע װירשעס - אַ מין כּסדרדיקער עקספּערימענט. ניט לאַנג קריק האָב איך "פֿאַרקניפּט" מיטן בראָנפֿן, איז אַריבער אױפֿן װיסקי; גאָר נישט אַזױ שלעכט, זאָל איך זיך אײַך מודה זײַן. ס'איז כּשר, אַיִאָ

smile.gif

[ This message was edited by: Simulacrum on 2002-01-30 03:55 ]
Laplandian

רוב סאָרטן װיסקי זענען כשר, אָבער ס'איז בעסער אַ קוק טאָן אַרײַן אין יענעם "אַנטיסעמיטישן" אָ-יו'ס דירעקטאָריִע אָדער אינעם סאַטמאַרער צי לובאַװיטשער ביכעלע . לובאַװיטשער רבי'ט קײנמאָל נישט טועם געװען קײן װיסקי, ניט משנה געװען דעם אַלטן מנהג, די אונגאַרישע חברה, פֿאַרקערט, רופֿט אָן דװקא װיסקי אָדער אַפֿילו עפּעס אַ זיסן באַנאַנע-ליקיאָרטשיק - "בראָנפֿן" , און דעם עכטן בראָנפֿן - "װאָדקאַ" אָדער טשיקאַװע - װוּדקאַ", און זײער סאַטמאַרישן סאַמאָגאָן - "קאָניאַק". צװישן אונדז, זײער "המשקה" אַרומגערינגלט מיט אַלע הכשרים איז באַדיאַגע נאָך יענע. געדענק איך
טײלװײַז ) װי אײן סאַטמאַרער בחור'ל פֿון מאָסקװע האָט דאָ חתונה געהאַט און אײַנגעלאַדענע רוסישע , חברים זײַנע, האָבן נאָך יענער "המשקה" אימפּראָװיזירט עפּעס אַ מין אילוסטראַציִע צום גױ'אישן
biggrin.gif " שפּריכװאָרט "װאָס פֿאַראַ חתונה - אָן אַ געשלעג

כלעבניקאָװ האָט מחבר געװען אַ געװיסע צאָל שײנע זאַכן, נאָר על-פּי-רוב איז
. ער טאַקע מאַנס דאָס װאָרט
:די דאָזיקע דרײַ געפֿעלן מיר


Сегодня снова я пойду
Туда, на жизнь, на торг, на рынок,
И войско песен поведу
С прибоем рынка в поединок!

------

Играет в свирель
Пастушонок.
Чтоб кашу сварить,
Пламя горит.
А в омуте синем
Листья кувшинок.

------

Точит деревья и тихо течет
В синих рябинах вода.
Ветер бросает нечет и чет,
Тихо стоят невода.
В воздухе мглистом испарина,
Где-то, не знают кручины,
Темный и смуглый выросли парень,
Рядом дивчина.
И только шум ночной осоки,
И только дрожь речного злака,
И кто-то бледный и высокий
Стоит, с дубровой одинаков.
אינטערעסאַנט אַז באמת די מלאַכים מיכאל מיט גבריאל שלאָגן אַנטיסעמיטן,גאָר פֿאַרקערט. סטראַ-אַחראַ, די איבערגעדרײטע װעלט, פֿאַרשטײט אַלץ קאַפּױר

[ This message was edited by: Yoel on 2002-01-29 11:02 ]
Арье
איך בין יארן-לאנג געווען באקאנט מיט רחל בוימוואל - נישט איין מאל האב איך זי אינטערוויאירט פאר דער יידישער אוידיציע. זח האט געהאט א טראגישן גורל- געשריבן יידישע קינדער-לידער אויך אין דער צייט, ווען קיין יידיש-רעדנדיקע קינדער זיינען שוין נישט געווען. אין די לעצטע אירע לעבנס-יארן האט זי זיך פארוואנדלט אין א פרוי מיט זייער א שווערן כאראקטער. כבוד איר אנדענק
simulacrum

אױב מע רעדט פֿון קינדער-לידערבאָריס חייּס

יענץ פֿאַרגעניגן

אַ גרױס פֿאַרגעניגן האָט װעלװל געהאַט
װען ער האָט געקריגן אַ באַנקע קאָמפּאָט
,אַן אימפּאָרטנע באַנקע פֿון דרײַ קילאָגראַם
מיט אַ קאָדרישן אָנשריפֿט
Pour vous, Chere Madame...
די באַנקע געעפֿנט האָט ער מיט די צײן
פֿון דאָרט האָט צעשפּרײט זיך אַ ריח פֿון כרײן
און קנאָבל און נאַפֿט
.און בעשׂמים אַלערלײ
- אַ מיטל איז דאָרטן געװען
!קעגן פֿלײ


אױף אַ בעזעם

פֿון די טרעפּלעך ביזן פּאַרקן
,איז בכלל ניט װײַט
װען דער דרײסטער רײַטער אַרקע
.אױף אַ בעזעם רײַט
כ'האָב געװאָרנט אַרקען: אױב
,װעסט אַזױ דײַן פֿערדל טרײַבן
,װעסטו אױסקערן דעם שטױב
.און אין הױף װעט גאָרניט בלײַבן
,"האָט ער אָפּגעשטעלט דאָס "פֿערד
.מיר געװיזן אױף דער ערד
שטױב איז דאָרטן נאָך פֿאַראַנען
...פֿאַר אַ צענדליק עסקאַדראָנעןЦитата
Simulacrum
From: Nueva York
Posted: 2002-02-12 06:31
באָריס חייּס איז אַ פֿײַנער קעשענעװער קינדער-דיכטער, װאָס ער לעבט איצט אין ישראל. כ'פֿאַרמאָג זײַנס אַ ביכל און איך האָב אים געלײנט מיט אַ טוץ יאָרן 
קריק נאָך אין "סאָװעטיש הײמלאַנד". ער אַלײן איז אַ געבירטיקער אין יעדינעץ, ניט קײן פּראָפֿעסיִאָנעלער פּאָעט - לױטן פֿאַך אַ פֿעלדשער, אָט דאָס איז, װײַזט אױס, פֿאַרװאָס קײנער נעמט נישט אָן זײַנע ליטעראַרישע פּרוּװן פֿאַר ערנסט, כאָטש זײ זענען די בעסטע קינדער-װירשעס צװישן די נאָך-שעפֿערישע אונדזעריקע פּען-מענטשן. פֿון דער אַנדער זײַט - װער דאַרף הײַנט בכלל 
?קינדער-לידער [ This message was edited by: Simulacrum on 2002-02-14 05:29 ]
Laplandian

װער דאַרף הײַנט בכלל קינדערלידער? קינדער, פֿאַרשטײט זיך ! סאַטמאַרער
חסידים פּראָדוצירן צענדליקער נײַע ביכלעך און קאַסעטן פֿאַר קינדער יעדעס יאָר, און איך קען אַלײן עדות זאָגן אַז געװיסע לידער האָבן קינדער שטאַרק ליב, זינגען זײ אָנשטאָט שלאָפֿן מאַכנדיק זײערע עלטערן משוגע א.װ.װ. יע, פֿאַראַן נאַראַטיװע פֿרומע לידער אַז אַ קינד זאָל נישט זאָגן קײן ליגן און אַזױ װײַטער, אָבער איך האָב אַלײן געהערט װי קינדער חזרן זײ איבער אײנער דעם צװײטן מיט גרױס התלהבות , און נישט קוקנדיק אױפֿן פּרימיטיװן איכות זײַנען די דאָזיקע לידעלעך טאַקע קינדערלידער. אין לובאַװיטש האָב איך עטלעכע מאָל געהערט װי די טאַטע-מאַמע לערנען קינדערלעך פֿאַרשידענע װעלטלעכע קינדערלידער אױך
simulacrum

אָט איז װאָס ס'האָט דער גאַנצער קינדערלידער-שמועס מיר דערמאָנט: אַזאַ
לידל, װאָס מאַרק ראָזאָװסקי האָט אים דעקלאַמירט אױף רוסיש אױף דער
.טעלעװיזיע מיט אַ שטיקל צײַט צוריק


,שײן איז מאָסקװע אָװנט צײַט
,װען עס פֿאַלט אַ שנײעלע
גײ איך אױף דער גאָרקי-גאַס
.מיט דער יוגנט פֿרײען זיך

אין אַ קלײט האָב איך דערזען
-קיכעלעך און זעמעלעך
בין איך אױף דער גאַס אַרױס
.מיט אַ ליד - אַ זמרל

!שטײט
!שטײט
!שטײט
,ניט אײַלט אַזױ, ניט לױפֿט
גײט אַרײַן אַהער אין קלײט
קױפֿט פֿאַר אַלע קינדער, קױפֿט
,קיכעלעך און זעמעלעך
.קיכעלעך און זעמעלעך

,שלעפּט מיך אָפּ אַ ייִנגעלע
:פֿרעגט מיך עפּעס שעמעװדיק
Что такое кихелэх?
Что такое зэмэлэх?

,קוק איך אױף דער ייִנגעלע
,גלעט זײַן פֿוטער-היטעלע
,און עס װערט מיר טרױעריק
:נאָר איך זינג מײַן לידעלע

רעפֿרײן

!שטײט
!שטײט
!שטײט
,ניט אײַלט אַזױ, ניט לױפֿט
גײט אַרײַן אַהער אין קלײט
קױפֿט פֿאַר אַלע קינדער, קױפֿט
,קיכעלעך און זעמעלעך
.קיכעלעך און זעמעלעך

,זינג איך, און מיר דאַכט, איך הער
:װי עס בעט מײַן ייִנגעלע
,טאַטע, קױף אַ קיכעלע
.טאַטע, קױף אַ זעמעלע

?װוּ ביסטו, מײַן ייִנגעלע
?װוּ ביסטו, מײַן טײַערער
דאַכט זיך, אַז דו שרײַסט צו מיר
:פֿון די געטאָ-פֿײַערן

רעפֿרײן

!שטײט
!שטײט
!שטײט
,ניט אײַלט אַזױ, ניט לױפֿט
גײט אַרײַן אַהער אין קלײט
קױפֿט פֿאַר אַלע קינדער, קױפֿט
,קיכעלעך און זעמעלעך
.קיכעלעך און זעמעלעך

,שײן איז מאָסקװע אָװנט צײַט
,װען עס פֿאַלט אַ שנײעלע
גײ איך אױף דער גאָרקי-גאַס
.מיט דער יוגנט פֿרײען זיך
זע איך קינדער, גיב איך זײ
,קיכעלעך מיט זעמעלעך
און מיר דאַכט, די גאַנצע װעלט
.זינגט מײַן ליד - מײַן זמרל

רעפֿרײן

!שטײט
!שטײט
!שטײט
,ניט אײַלט אַזױ, ניט לױפֿט
גײט אַרײַן אַהער אין קלײט
קױפֿט פֿאַר אַלע קינדער, קױפֿט
,קיכעלעך און זעמעלעך
.קיכעלעך און זעמעלעך

[משה טײף]


[ This message was edited by: Simulacrum on 2002-02-18 03:13 ]
simulacrum

משה טײפֿס אײן-און-אײנציק קינד, טאָליק, איז אומגעקומען אין מינסקער געטאָ, װײַל דער טאַטע איז אָפּגעװען פֿיר יאָר אױפֿן פֿראָנט און אָפּגעזעסן אינגאַנצן צען יאָר אין לאַגער. מיט אָט דער-אָ פּערסאָנעלער אינפֿאָרמאַציע דאָס ליד קלינגט אַװדאי אַנדערש, אַיִאָ?
Laplandian

...הי"ד

ס'איז שװער זיך פֿאָרשטעלן װיאזױ א מענטש שרײבט לידער בכלל
. נאָך אזעלכע שרעקלעכע איבערלעבונגען, לא עלינו
Йошка
Статьи прекрасные, Йоель. Огромное спасибо.
Овсея Дриза с детства помню и люблю - у него выходила по-крайней мере одна книжка с детскими стихами, а вот Рахиль Баумволь - имя совсем незнакомое. Правда, спасибо smile.gif
Laplandian
Сказать по правде, я ехал в Америку учиться в ешиве и почти ничего
с собой не взял, в том числе די פֿערטע סטרונע Шике Дриза, сборничек
Рохл Боймвол и еще много чего. Даже מאָטל פּײסי דעם חזן'ס я заново
купил уже здесь буквально на днях. Впрочем, оно и к лучшему: в Совке
у меня был Шолом-Алейхем с этой жуткой орфографией сталинских
времен без оконечных букв. Купил рассказы Зингера, которые в России
читал только в израильских журналах и ксерокопиях. А вот Рохл
Боймвол не могу ну никак найти. Спрашивал в магазинах - не знают,
в библиотеках - не знают, разве что стих-другой в антологиях
заваляется. Между тем - она была замечательной поэтессой. Когда я ее
последний раз читал, она была еще жива и здорова. Стиль у нее во
многом сходится с русскими акмеистами, и ее переводила, в частности,
с помощью самой поэтессы, не кто-нибудь, а Анна Ахматова, с которой
они если не дружили, то часто пересекались.

Шике Дриз же - человек с невеселой судьбой - создатель совершенно
уникальной непереводимой разновидности... чего ? Футуризма,
хотя в идише несколько иная классификация поэзии. Что самое
неприятное, многие в Америке его либо не знают, либо считают
детским поэтом вроде Сергея Михалкова, и от этого более чем
нехорошо на душе становится. Он был, кстати, одним из совсем
немногих советских еврейских поэтов, которому сильно повезло
попросту прожить чуть больше 60 лет. Все классические и авангардные
стили русской поэзии представлены, возможно под другим названием,
в идише, и качественно, и количественно. Плюс несколько своих,
уникальных: инзихистов, экзистенциалистов, импрессионистов.


[ This message was edited by: Yoel on 2002-02-28 08:02 ]
simulacrum

...צון אונדזער פֿריִערן שמועס מיט יואַל װעגן בערינסקין און דינעסקו


Mircea Dinescu


אינװענטאַריזאַציע פֿון דער פֿערטער װעלט


אַ קאַװענע-שאָלעכץ, װאָס שװימט איבער דעם באָספֿאָרוס
;פֿון מערישקעס
;אַ צײַטונג, אין גאַנצן שױן עובר-בטל
;אַ פֿאַרברױנט-אָפּגעשײלטער קאַרטאָפֿל
;אַ קאָנסערװע-פּושקע פֿאַרזשאַװערט פֿון קינדער-טרערן
;אַ מעסער, פֿאַרשאָלטן פֿון דעם פּױפּסט און דעם אױבסט
;אַ געלעכערטע פֿלײטע אין דעם מױל בײַ דעם רינשטאָק
;אַ שטיבלעט מיט דער פּערספּעקטיװ אױף ים
,אַ פֿלעשל פֿון װעלכן ס'איז אױסגעזױגן דער זון
...אַ היסטערישע לימענע
דער לעצטער שאַנס דײַנער, דו, קאָלומבוס
,פֿון מיסטפּלעצער און גריבער
,דו, לײענער אין די שטערן אױף פֿליגל פֿון זשוקעס
די װעלט קען נאָך אױפֿלעבן אױף ס'נײַ - דו מוזסט
בלױז אָנערקענען
,אַז דאָס אַלץ איז נישט קײן: לימענע, פֿלעשל, שטיבלעט, געלעכערטע פֿלײטע
,מעסער, צײַטונג, קאָנסערװע-פּושקע, קאַרטאָפֿל
...קאַװענע-שאָלעכץ


:מירטשאַ דינעסקו. איבערגעזעצט אױף בײדע שפּראַכן פֿון לעװ בערינסקי

Инвентаризация четвёртого мира [В четвёртом мире - учёт]

Арбузная корка плывущая через босфор муравьёв
газета вконец потерявщая память
картошка облезлая от загара
консервная банка заржавевшая от детских слёз
нож проклятый в отлученный папой и репой
дырявая флейта в устах у канавы
ботинок с видом на море
бутылка из которой высосан смысл
истеричный лимон...
Последний твой шанс Колумб помоев и свалок
прорицатель по звёздам
[читатель в звёздах] на крыльях жуков
мир воскреснет если ты только
[мир возродится - но только]
согласишься что всё это не:
[если ты признаешь что всё это не:]
лимон бутылка ботинок дырявая флейта
консервная банка нож картошка газета
арбузная корка[ This message was edited by: Simulacrum on 2002-07-26 06:15 ]
simulacrum

נירװאַנאַ

אין דרום-אינדיִע װאַקסט אַ מין װוּנדערלעכער בױם, װאָס אַז אַ מענטש עסט אױף אַ פּאָר בלעטער פֿון אים, פֿילט ער זעכצן טעג קײן הונגער נישט


,אונדזער טעגלעכן הונגער גיב אונדז, פֿאָטער אין הימל
,גיב אונדז קאַרטאָפֿל און ציבל
,און אַ קיך - װוּ ס'האָבן פֿאַרכלינעט זיך שױן אַזױ פֿיל מדינות
...און סלינע - אין װעלכער עס שפּוגלען אַלע געטער זיך אָפּ
גליקלעך איז דער באַרבאָר
- אױפֿן סאַמע ראַנד פֿון אימפּעריע
װאָס מיט אַ דרײסטער האַנט רײַסט ער אָפּ
אַ מאַרמאָרנעם װײַנטרױבן-הענגל אױפֿן קאַרניז
פֿון דעם הײליקן טעמפּל


Нирвана

"На юге Индии произрастает чудесное дерево. Пожевав его листья, человек в течение шестнадцати дней не испытывает голода."

Глад наш насущный даждь нам Господи днесь
даждь нам лук и картошку
и кухни - где захлебнулось столько бунтов
и слюну - в которой склонясь отражаются боги...

Счастивый варвар
на самом краю империи
общипывающий дерзновенной рукой
мраморную виноградную кисть
на карнизе священного храма


P.S. ? װוּ איז יענער סאַמע ראַנד פֿון אימפּעריע
simulacrum
And this is for anyone willing to translate that which Berinsky left out...

Moartea

Moartea ne tine in burta
Si parca a uitat sa ne mai nasca.
Preafericitii cu privirea scurta
Sorb borsul dogmei ce le ploua-n basca.

Facind spre lucruri zilnic reverente,
Caci cine stie ce episcop doarme
In polonic, in cosul pentru zdrente,

In tevile acestor triste arme
Unde nebunul isi cloceste crima
Si ne omoare fiindca ne iubeste.

Cind ne e foarme, deseneaza peste
Cind vine frigul, aresteaza clima.
Opriti istoria, cobor la prima.
Opriti la statia Doamne fereste!


P.S. די נקודות כ'האָב דורכגעלאָזט פֿאַר זײער אומדרוקבאַרקײט


[ This message was edited by: Simulacrum on 2002-07-26 06:41 ]
Laplandian
Симпатичные стихи.

А почему по-русски переведено:

Глад наш насущный даждь нам Г-споди днесь
даждь нам лук и картошку
?

Там в оригинале - старинный румынский или что-то в этом роде? По-русски звучит странновато, на мой взгляд, если в оригинале обычный румынский. Впрочем, это я не критикую, просто интересно.
simulacrum
Continuo...


דער נישט-געלונגענער פּרוּװ אין באַװעגונג צו ברענגען אַ דינאָזאַװער


דאָס אַרונטערגעפֿאַלענע אונטערן טיש רײפֿטל ברױט
הײבט זיך אָן צו לאַנגװײַליקן דאָרטן און נעמט זיך אױסטראַכטן
,כּלערלײ טאַראַקאַנדלעך און מײַזלעך
,נאָר מײַן אײנזאַמקײט האָט נאָך ביז הײַנט גאָרנישט צוגעטראַכט, נײן
װי אַ קורצזיכטיקער נאַטוראַליסט אָן קײן קאַפּעלע כּוח-הדמיון
פּרוּװ איך
פֿון דײַן פֿאַרגעסענער הענטשקע מחיה-מתּים צו מאַכן
- דאָס פֿאַרהיסטאָרישע נפֿש פֿון אונדזער ליבע
,הו, הו, הערט זיך, הו, הו, װיזש, װיזש, װיזש
,פֿון, פֿון, פֿײַפֿט עס זיך אױס װי דער פֿרידן-ספּוטניק
,טראַך, טראַך
...װוּך, װוּך, װוּך, קװאַ-אַ-אַטשНеудавшаяся попытка запустить динозавра

Упавший под стол ломтик хлеба
начинает скучать и придумывает себе
всяких там таракашек и мышек
Лишь моё одиночество не придумало ничего
Бесстрастно безо всякого воображения
как подслеповатый натуралист
я пытаюсь воскресить из твоей забытой перчатки
доисторическое существо нашей любви
Гу гу подаёт оно голос вж вж
пи пи пи пищит оно словно спутник мира
хлоп хлоп ву ву ву
ву ву ву ву ву ву
пш-ш-ш-ш-шик...


[מירטשאַ דינעסקו]

Там молитва, Йоэл. А так как в обоих случаях мы имеем дело с православием, то церковнославянский кажется правомочным.

איבערזעצונג פֿון רומעניש - לעװ בערינסקי


[ This message was edited by: Simulacrum on 2002-07-26 06:17 ]
simulacrum

קאָמפּיוטערדי װאָס שװענקען דעם גאָרגל פֿאַר דער מלחמה
,מיט סענץ פֿון ראָמאַשקעס
,די װאָס יאָגן זיך מיט אַ שעפּ נאָך אַ פֿלאַטערל
,די װאָס קומען אין קלױסטער אַרײַן מיט אַ קלײנטשיקן אָרגל אין בױך
,די װאָס קאַלופּען זיך אין דער נאָז בשעת אַנדערע גראָבן זיך קבֿרים
,די װאָס לאָזן דאָס װאַסער אין קלאָזעט ס'זאָל נישט הערן זײ װײנען
,די װאָס זוכן אױף מיסטפּלעצער קערנער פֿון נײַע רעליגיעס
,די װאָס טרױמען פֿון אַ לימוזין אָפּגעמיטיקט מיט אַ זשמענקעלע טשיפּסן
,די װאָס לײגן זיך אָפּערירן אױף פּטור צו װערן פֿון דעם אײַנגעגעסענעם מלאַך
,די װאָס זאָגן זיך אָפּ אָנערקענען די עסטעטיק פֿון כּוח
אידעאַליסטן, מעלאָמאַנען, נעבעכדיקע װערטערפּוצערס
,זעען נישט
,װי די שטאָט הײבט זיך אױף אין דער לופֿטן און פּישט אין ים
װי עס לאָזן זיך אַראָפּ פֿון דער שיף די בערג הימאַלײַאַ
,מיט פֿולע װאַליזעס פּאַראַשוטיסטן
,װי דאָס צעהיצטע פֿון תאַװה פּרעסל װאַרפֿט זיך אָן אױף דער מױז
,װי די נעװראָטישע װעלדער זענען אין װעג צום סאַנאַטאָריום
אין די שעהען פֿון קלײן-האַנדל מיטן גליק פֿון די פֿעלקער
װען די אַקציעס עסן אָפּ מיט אַ ליד
.און מיר שטאַרבן מיט אַפּלאָדיסמענטן


Компъютер


Те кто перед лицом войны полощут горло настоем ромашки
те кто гоняются с черпаком за мотыльком
те кто отламывают кусочки от нимба мученика
те кто входят в церковь с органчиком в брюхе
те кто ковыряют в носу покуда другие роют себе могилы
те кто пускают воду в клозете чтобы не было слышно как они плачут
те кто выискивают на свалках зёрна новых религий
те кто грезят о лимузине отобедав сушёной картошкой
те кто с помощью операции освобождаются от навязчивого ангела
те кто отрицают эстетику силы
идеалисты любители музыки скромные
чистильщики слов
не видят
как поднимается в воздух город и мочится в море
как с парохода спускаются Гималайские горы
с чемоданами полными парашютистов
как распалённый от страсти утюг
набрасывается на мышь
как невротические леса отправляются в санаторий
в час мелкой торговли счастьем народов
когда ценные бумаги
поедают песню
и мы умираем аплодируя


דער ייִדישער װאַריִאַנט שמעקט, דאַכט זיך, אַ סך מערער מיט פּאָסטמאָדערניזם - און מיר שטאַרבן מיט אַפּלאָדיסמענטן - װי רוסישער. צי עס
..?װײַזט מיר נאָר אױס


[ This message was edited by: Simulacrum on 2002-07-26 06:23 ]
Laplandian
עס שמעקט טאַקע בפֿירוש פּאָסטמאָדערניסטיש, אָבער איך בין נישט זיכער, אַז בערינסקי האָט געהאַט אַזאַ צװײדײַטיקײט אין זינען, װען געשריבן די
"ליד. "מיט אַפּלאָדיסמענטן" קלינגט פּשוט בעסער װי "אַפּלאָדירנדיק
Laplandian

רחל בױמװאָל

צו מאַנדעלשטאַמען(צוליב דײַן שטאַם (עס שטאַמען פֿון אים מאַנדלען
--.האָט מען מיט דיר געװאַגט אַזױ צו האַנדלען
.דיך מיט די װאָרצלען אױסראָטן פֿון באָדן
.װײַל פֿרעמדע מאַנדלען קאָנען אָנטאָן שאָדן

יענץ ציגעלע קאָן פֿאָרן מיט זײ האַנדלען
,אין יענעם ליד פֿון ראָזשינקעס מיט מאַנדלען
,װאָס איז געװען באַװוּסט דײַן טאַטנס מאַמען
.װאָס האָט געװיגט דײַן טאַטע - מאַנדעלשטאַמעןירושלים , 8 יוני 1977 יאָר

Это текстовая версия — только основное содержание. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.