Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Образцы поэзии на идиш
Jewniverse Forum > Идиш > Переводы с идиш и на идиш
Ирена
Цитата (bem)
Авром Рейзин. Ханука.
Публикация Арье ЛондонаВот в честь Хануки знаменитое стихотворение Аврома Рейзина "Ханука":


חנוכה
ברוך אתה - זינגט דער טאטע
און ער צינדט די ליכט
און די שטראלן,מילדע, פאלן
אויף זיין בלאס געזיכט
און א פייער - הייליק, טייער
אין די אויגן לייכט
און דער מידער מיט די גלידער
האט זיך אויסגעגלייכט
און עס דאכט זיך און עס טראכט זיך:
ס'איז נאך עפעס דא
ס'איז געבליבן וואס צו ליבן-
הייליק איז די שעה אלטע קלאנגען,לאנג פארגאנגען
ניין, עס קלינגט נאך צינד
זינג מיר,טאטע, ברוך אתא
און איך בלייב דיין קינד

Подстрочник:

"Барух Ата" - поёт отец
И зажигает свечи
И мягкие лучи падают
На его бледное лицо.
И святой огонь
Светится в его глазах
И усталый
Распрямил свои члены
И кажется и чувствуется
Что есть ещё что-то
Ещё осталось, что любить
Свят этот час
Старые звуки давно отзвенели
Нет, ещё звучит и сейчас
Пой мне, отец, "Барух Ата"
И я останусь твоим сыном

Авром Рейзин(Рейзен)- (1876 - 1953). Идишисткий поэт, журналист, публицист. Сочинять стихи начал с десятилетнего возраста.
Участвовал на знаменитой Черновицкой Конференции, где идиш был объявлен национальным языком еврейского народа. Рейзин считал идиш "Ди националэ шпрах", т.е. отвергал возрождение иврита. В начале 20 столетия написал ряд стихов, полных социального протеста: "Ди вант" - Стена, "Ди кирхн-глокн" - Церковные колокола. Особенно трогательной является его стихотворение, превратившееся в народную песню "Майко машмо лон" - Что нового возвестит нам" - песня о ешивэ-бохэр, который валяется в женской половине синагоги, питается у каждый день у других хозяев и исходит как свечка. Был очень популярен в евсековских кругах - еврейский колхоз недалеко от знаменитой станции Джанкой был переименован в Рейзендорф.Умер в Нью Йорке.


Цитата (Арье)
Привожу стихотворение классика литературы на идиш Аврома Рейзена(1876-1953).

וווער עס האט

ווער עס האט א טעמפל
ווער עס האט א קלייזל
ווער ס'באזוכט א שענקל
ווער- א פריילעך הייזל

עפעס מוז מען האבן
איינעם מוז מען גלויבן
צי א טייוול אונטן
צי א גאט דארט אויבן

האסטו, אבער, קיינעם
ווילסט גאר אלץ פארהאסן
וועססטו ווי קין
בלאנדזשען אין די גאסן

און עס וועט דיך ווייכן
יעדערער פון עולם
און די וועלט די גאנצע
איז דיר א בית-עולם

Привожу подстрочник. Хотелось бы,чтобы Анна Файн или Велвл Чернин сделали профессиональный перевод:

У кого храм
А у кого молельня
Кто-то посещает корчму
А кто-то дом свиданий

Нужно что-то иметь
Нужно верить во что-то одно
Или в дьявола внизу
Или в Бога в вышних

Если же нет у тебя никого
И хочешь всё возненавидеть
Будешь как Каин
Бродить по улицам

И будеть тебя избегать
Каждый в человецех
И весь мир
Будет тебе кладбищем

Специально для Анны Файн:
Даю ритм стихотворения. Ударения обозначаю заглавными буквами:

verv es hot a tEmpl
ver es hot a klAyzl
ver s'bazUkht a shEnkl
ver - a frEylekh hAyzl

Вот ещё из нашей классики, ХРЕСТОМАТИЙНОЙ классики. Это изучалось во всех идишистких школах и изучается по сей день(там где ещё существуют такие школы)

דער וועכטער
עס שלייַכט צו א שטאָט בייַנאכט
די שווערד
נאָר אויפן טורעם דער וועכטער וואכט
ער הערט

און בלאָזט טראָמפייט
און שמעטערט מיט מאכט
עס ציטערט די נאכט
דאָס פאָלק דערוואכט
דער שונא גייט, דער שונא גייט

און ס'פלאקערט אויף די שלאכט
אין הויף, אין גאס
אויף מויער און וואנט
פאר ווייַב און קינד
פאר פאָלק און לאנד

פאר רעכט און פרייַ גייט אלץ אין קאָן
ווער זיגן וועט, דאָס ווייסט נאָר גאָט
דער וועכטער האָט
דאָס זייַנס געטאָן
ער האט זיין ערע ניט באפלעקט
ער האָט געוועקט
ער האָט געדינט זיין פאָלק, זייַן לאנד

נאָר וויי דעם וועכטער, שפאָט און שאנד
וואָס האָט בייַנאכט
אן אויג פארמאכט
און דערוואכט
ערשט אין דער בראנד

י.ל.פרץ

Подстрочник:

Страж

Крадётся к городу в ночи
Меч!
Но в башне часовой на страже
Он слышит!

И гремит труба
Раскатами мощи
Трепещит ночь
Народ пробужден
Враг у ворот, враг уворот!

И разгорается бой
На улице, и во дворе
На крепостной стене
За жён и детей
За народ и страну

За волю и право идут на всё
Кто победит, знает лишь Бог
Страж этой ночью
Сделал своё
Он честь свою не замарал
Он пробудил!
Своей стране, народу своему он послужил!

Но горе стражу, позор и стыд
Который ночью глаз закрыл
И пробудился лишь
В разгаре боя

Ицхок Лэйбуш Перец

Ицик Мангер

************


לאמיר זשע זינגען פשוט און פראסט
פון אלץ, וואס איז היימיש, ליב און טייער
פון אלטע בעטלער, וואס שעלטן דעם פראסט
און פון מאמעס, וואס בענטשן דאס פייער.

פון ארעמע כלות, וואס שטייען מיט ליכט
פאר בלינדע שפיגלען שפעט ביינאכט
און יעדע זוכט דאס נאענטע געזיכט
וואס האט איר ליבע אויסגעלאכט

פון גורל-ווארפער, וואס רעדן פארשטעלט
און נארן די לעצטע גראשנס אויס
ביי עגונות, וואס שעלטן די וועלט
און גייען דורך הינטער-טירן ארויס

פון דינסטן, וואס הארעווען ביטער-שווער
און באהאלטן דעם בעסטן ביסן
פאר די זעלנער, וואס קומען ביינאכט
די באלעבאטים זאלן נישט וויסן

לאמיר זשע זינגען פשוט און פראסט
פון אלץ, וואס איז היימיש ליב און טייער
פון ארעמע מאמעס, וואס שעלטן דעם פראסט
און פון בעטלערס, וואס בענטשן דאס פייער

פון מיידלעך, וואס ווארפן זומער-צייט
ממזרים הינטער פרעמדע טירן
און ציטערן פאר מונדירטע לייט
וואס קענען דערפאר אין תפיסה פירן

פון קאטערינקעס, וואס סקריפן שווער
פרייטיק ביינאכט אין ארעמע הויפן
פון גנבים, וואס האבן פארפאסט
און מוזן איבער די דעכער אנטלויפן

פון שמאטע-קלויבער, וואס גראבלען אין מיסט
און מיינען:זיי וועלן אן אוצר געפינען
פון דיכטער, וואס האבן געגלויבט אומזיסט
די שטערן- און זיינען אראפ פון זינען

לאמיר-זשע זינגען פשוט און פראסט
פון אלץ, וואס איז היימיש, ליב און טייער
פון אלטע לייט, וואס שעלטן דעם פראסט
און פון קינדער, וואס בענטשן דאס פייער

Подстрочник:

Давайте же споём просто, без прикрас
Обо всём, что нам дорого,мило и близко
О старых нищих, проклинающих мороз
И о мамах благословляющих пламя

О бедных невестах, что со свечами стоят
Перед слепыми зеркалами поздно ночью
И каждая ищет близкое ей лицо
Того, кто надсмеялся над её любовью

Об игроках, что говорят скрытно
И выманивают последние гроши
У "агунот"*, проклинающих мир
И выходящих через заднюю дверь

О служанках, живущих горьким трудом
И прячущих лучшие куски
Для солдат, приходящих ночью
Чтобы хозяева не засекли

Давайте же споём просто, без прикрас
Обо всём, что нам дорого, мило и близко:
О бедных мамах, проклинающих мороз
И о нищих, благословляющих пламя

О девушках, подкидывающих летом байстрюков
Под чужие двери
Боясь обмундированных людей
Которые их за это посадят в цугундер

О шарманках, которые скрипят тяжело
В пятничный полдень в бедных дворах
О ворах, которым не повезло
И которые убегают по крышам

О тряпичниках, что роются в мусоре
И думают, что клад отыщут
О поэтах, что верили напрасно
Звёздам - и рассудка лишились

Давайте же споём просто без прикрас
Обо всём, что нам дорого, мило и близко:
О стариках, проклинающих мороз
И о детях, благословляющих пламя.

*Агуна - женщина, муж которой пропал без вести и неизвестно жив ли он.Тем не менее она считается замужней и не может вступить вторично в брак.


Цитата (Guest)
Ицик Мангер:" На дороге дерево стоит"

אויפן וועג שטייט א בוים
שטייט ער איינגעבויגן
אלע פייגל פונעם בוים
זיינען זיך צעפלויגן

דרייַ קיין מזרח, דרייַ קיין מערב
און די רעשט קיין דרום
און דעם בוים געלאָזט אליין
הפקר פארן שטורעם

זאָג איך צו דער מאמע : הער
זאָלסט מיר נאָר ניט שטערן
וועל איך, מאמע, איינס און צוויי
באלד א פויגל ווערן

איך וועל זיצן אויפן בוים
און וועל אים פארוויגן
איבער ווינטער מיט א טרייסט
מיט א שיינעם ניגון

זאָגט די מאמע:"ניטע קינד
און זי וויינט מיט טרערן
קענסט חלילה אויפן בוים
מיא פארפרוירן ווערן

זאָג איך: מאמע ס'איז א שאָד
דיינע שיינע אויגן
און איידער וואָס און איידער ווען
בין איך מיר א פויגל

וויינט די מאמע: איציק קרוין
נעם אום גאָטעס ווילן
נעם כאָטש מיט א שאליקל
זאלסט זיך נישט פארקילן

די קאלאָשן נעם דיך מיט
ס'גייט א שארפער ווינטער
און די קוטשמע טו דיר אן
וויי איז מיר און ווינד מיר

און דאס ווינטער-לייַבל נעם
טו עס אן דו שוטה
אויב דו ווילסט נישט זיין קיין גאסט
צווישן אלע טויטע

כ'הייב די פליגל. ס'איז מיר שווער
צו פיל, צו פיל זאכן
האָט די מאמע אנגעטאָן
דעם פייגעלע דעם שוואכן

קוק איך טרויעריק מיר אריין
אין דער מאמעס אויגן
ס'האָט איר ליבשאפט נישט געלאָזט
ווערן מיר א פויגל

Перевод с идиш - Майя Фаттахутдинова и Ю. Закон


В поле деревце

В поле деревце одно,
Грустное томится.
И с ветвей его давно
Разлетелись птицы.
Кто к востоку, кто на запад,
Кто подался к югу,
Бросив деревце в полон
Всем ветрам и вьюгам.

Вот, что, мама, я решил, -
Только ты позволь мне:
Здесь на ветке буду жить
Птицею привольной,
Стану петь я деревцу
Весело и звонко,
Убаюкивать его
Нежно как ребенка.

Плачет мама: "Ой, сынок,
Не было бы худа -
Там на ветке, не дай Бог,
Схватишь ты простуду".
"Полно, мама, не рыдай,
Осуши ресницы,
Не пугайся - только дай
Обернуться птицей".

Просит мама: "Птенчик мой,
Погоди немножко:
Шалькой плечики укрой
И надень калошки.
Шапку теплую возьми -
Зимы наши люты -
Ох, явился в этот мир
На печаль мою ты".

Молит мама: "Не шути
С холодом, мой милый,
Коль не хочешь ты сойти
В раннюю могилу".
"Вот взлетаю - тяжело:
Книзу тянет ноша,
Не дают взмахнуть крылом
Шалька и калоши.

Видишь, мама, плачу я,
Сил у птицы мало:
Ах, зачем любовь твоя
Крылья мне связала!"
Снова деревце одно
И тоской томится -
Ведь с ветвей его давно
Разлетелись птицы.


Цитата (Марина К.)
Спасибо, уважаемый Арье!
А нельзя ли текст стихотворения на идиш сопровождать записью на латинице? Я не могу читать по-еврейски, но на слух понимаю идиш, так как на нем говорили мои дедушка и бабушка. Прочитав идишские слова латиницей (или кириллицей), я бы поняла большую часть. А потом и Ваш подстрочник был бы очень кстати.
Еще раз спасибо.


Цитата (Арье)
Песня песней
Привожу два перевода שיר השירים, פרק א Один перевод И.Л. Переца, второй - יהואש
Думаю, что это идеальная вещь для рассылки.

1.שיר השירים

זאל ער קושן מיך
קושן מיט זיין מויל
דען דיין פריינדלעכקייט
ליבער שמעקט אלס וויין

צום גערוך ווי פיין
דיינע איילן זיינען
און דיין נאמען שוין
איז א תורק אייל

די יונגפרויען אלע
ליבן דיך דארום

א, צי מיך, צי
מיר לויפן דיר נאך
ברענגט דער קיניג מיך
אין זיינע קאמערן
וועל'מיר לוסטיק זיין
פרייען זיך מיט דיר

און דערמאנען וועל'מיר
נישט אזוי דעם וויין
ווי דיין פריינדלעכקייט
ווי טריי מיר ליבן דיך

שווארץ בין איך, דאך שיין
ירושלימס טעכטער
ווי די קדר=צעלטן
ווי די פארהענג שלמהס
נישט קוקט, וואס ברוין איך בין
מיך האט די זון געברוינט
ס'האבן מיינע ברידער מיר
מיינער מוטער=זין געצערנט
און צום וויינבערג מיך
אלס היטערין געשטעלט
האב איך דעם וויינבערג מיין
נישט געהיט

י.ל.פרץ

דאס געזאנג פון געזאנגען, וואס פון שלמהן

קושן זאל ער מיך מיט די קושן פון זיין מויל
ווארום בעסער פון וויין איז דיין ליבשאפט
ווויל צום גערוך זיינען דיינע איילן
געקלערטע בוימל איז דיין נאמען
דרום האבן יונגפרויען דיך ליב

צי מיך נאך דיר לאמיר לויפן
זאל דער מלך מיך ברענגען אין זיינע קאמערן
מיר וועלן זיין לוסטיק און פריילעך מיט דיר
מיר וועלן לויבן דיין ליבשאפט
מערער פון וויין
אמת ליב האט מען דיך

שווארץ בין איך, אבער שיין
טעכטער פון ירושלים
ווי די געצעלטן פון קדר
ווי די פארהאנגען שלמהס
ניט קוקט מיך אן, וואס איך בין שווארצלעך
ווארום די זון האט מיך אפגעברענט
די זין פון מיין מוטער האבן געצערנט אויף מיר
זיי האבן מיך געמאכט א היטערין פון די וויינגערטנער
מיין אייגענעם וויינגארטן האב איך ניט אפגעהיט

יהואש

Перевод יהואש более современен, там меньше дайчмеризмов, напр. Перец использует слово דען (дэн) - ибо. Это дайчмеризм, который сегодня совершенно нелегитимен. К тому же Перец приводит слово ליבער (либер). В данном случае это слово означает лучше(как и в немецком- lieber).В современном идиш либер - это только любимый. И Перец и יהואש используют слово יונגפרוי (юнгфрой) - отроковица, девственница. Ср. с немецким Jungfrau. В современном идиш предпочтительнее יונג-מיידל (юнг-мэйдл)или בתולה (бсулэ).


Цитата (Читатель СО)
Яков Фридман
поэма "Адам"
Перевод с Идиша - АРЬЕ ЛОНДОН

Яков Фридман был израильским поэтом,
уроженцем Буковины, писавшем на языке идиш.

1.

Утром это было, у берегов моря,среди цветущих деревьев и растений
Птицы пели и ветер раскачивал голубые волны, в которых сияли золотые солнца
В это раннее утро возник Адам у берега моря
Он раскрыл глаза и впервые мир увидел
Он свои уши навострил и впервые мир услышал
Радостью наполнилась кровь его и он обнял Мир
И внимал он светлому напеву, растекающемуся по сосудам Мира:
В земле и в голубом воздухе,в море и в каждой травинке и камне.
И казалось ему, что он может значение этого пения понять
Он сдержал дыхание и вслушался во всё поющее вокруг...
Вот так пели в то утро каждая почка на деревьях в лучах солнца:
ОГО! Всё живёт, всё цветёт вокруг"
И всё должно стать...
Как будет выглядеть совершенство, которое скрыто в нас?
Кто желает нашей зрелости?
И кто гонит нас к цветению?
Мы этого не знаем
Но это хорошо.
Роса падает на нас и мы поя, впитываем её
и с материнской лаской течёт на нас звёздное сияние
В голубых весенних ночах.
Мы ничего не знаем, но мы чувствуем
Что, что -то вечное управляет нами, ведёт нас и оно право"
И Адам вслушивался в пение почек на деревьях и как солнца глаза его сверкали.
Ветер срывал листья с деревьев и падали они в голубизну реки
И так пело соприкосновение листьев с голубой водой:
Кто посадил здесь это дерево?
И кто сделал так, что оно так мощно расцвело?
И что мы, листья с его кроны?
И кто оторвал нас и зачем?
Кто ты, огромное море,уносящее нас?
И куда?
И Адам слышал пение листьев и ему казалось
Что это он сам поёт.
Ага! Весь мир поёт в нём!
И как громадный лучистый облик выглядело сияние солнца на вершинах гор.
И Адаму казалось, что лучистый облик этот поёт с распростёртыми объятиями Гимн Миру
И Адам начал подпевать и от переполневшей его радости стал он целовать землю и траву.
И почувствовал он: что что-то зовёт его, напоминает ему
И он не понимал - что...


2.

И Адам пошёл. И влажные зелёные травы под его шагами пели
Птицы щебетали и море звенело
Солнце на горных вершинах готовилось к заходу
И золотые розы в воду бросало...
Вечерний ветер раскачивал деревья, цветы у дорог начали свои лепестки закрывать
И тогда Адам издалека услышал пение и смех
Он приблизился и ладонь козырьком ко лбу приставил
И у видел других адамов, таких же как он в долине сидящих
Покрытых серебряным туманом
Почувствовал он любовь к ним
И с криком: Вы тоже адамы? Кроме меня есть и другие?
Вошёл он в их круг
Стоял он и смотрел на них
И потом он их тихо спросил:
Откуда выпришли? И кто вы?
Вы тоже не знаете? Так же как и я?
И люди рассказали ему, что на рассвете они у моря появились
И ничего не знают они и ничего не понимают...
И во время их рассказа Адам вдруг увидел
Что между розами и сиянием заходящего солнца
Лежат девушки с длинными золотыми волосами и с большими голубыми глазами.
И почувствовал Адам, что невидимая рука к ним его потащила
Как ветер он завыл и бросился к ним,
Руками своими обнял и целовал их
И девушки гладили его, укутывая своими золотыми волосами
И Адам почувствовал желание войти в них: в их белизну, в их голубые глаза
И он от сладкой страсти плакать начал.
___________________________________________________________________
Солнце зашло и полная луна из гор выплыла
Где-то в тишине голубизна начала свой узор ткать
И звёздами покрыла море и небо
Люди петь начали, кто-то из дерева свирель вырезал
И заиграл на ней
Звёзды падали в тишине
И серебряными криками источники со скал текли
Ночные птицы пели и где-то тоскливо выли шакалы
И вдруг туча луну заслонило и тени покрыли Мир.
И тогда человеческий голос раздался, полный детского страха:
Как темно! Я боюсь!
Ветер гнал облака
И море раскричалось
Тогда кто-то ещё и вслед за ним
Другие рыдать начали:
Мы боимся, нам страшно!
Так много темноты! Такой огромный Мир темноты:
Реки, деревья , небеса,горы и снова реки, деревья , небеса, горы
Без конца, без предела
И кто же мы здесь? И что мы здесь делаем? Кто оставил нас здесь оставил?
Никто не слышит наш крик! Никто не отвечает!
Где Ты тот, кто привёл нас сюда?
Где Ты, где?3.

И утром, когда солнце опять над морем поднялось
И в золотом рассвете снова птицы запели
И наполненное золотыми лучами море опять зашумело
Люди встали и тоже начали петь.
И Адам сказал им: «Давайте наедимся плодами с деревьев
И напьёмся хрустальной воды из источника и на поиски отправимся
Быть может мы обнаружим что-то"
Вняли люди словам его, ибо по душе они им были
И отправились они в путь вслед за Адамом
По зеленым, залитыми солнцем дорогам


И они продолжали свой путь
Шесть раз поднималось солнце и заходило
И шесть ночей луна светила
А на седьмой день они город увидели:
В долине на берегу реки он находился
Белые шатры разбросаны были у зелёных берегов
И было там полно людей.
И рассказал Адам этим людям всё, что случилось
И в ответ услышал, что и они все ничего не знают:
Срывают фрукты с деревьев и из источников пьют воду
И спариваются мужчины и женщины, и жить так хорошо.
И один из них, старейшина города, сказал,
Что бессмысленно спрашивать и искать
Так как есть - так и хорошо
И жить нужно так как живётся
И тогда Адам задумался
И глаза свои раскрыл, словно спросить хотел:
Жить? Жить просто так?
Когда не знаешь, зачем и для чего...?
Но он промолчал, ибо тупость в глазах людей увидел


Так прошли дни и ночи, словно в море они утонули
И Адаму казалось, что он единственный среди людей
Который стоит у края проходящих суток и вопрошает "для чего?"
И почувствовал он, что он одинок, что никто его не понимает
Он отдалился от людей и целыми днями просиживал на берегу моря
Что-то манило его, что-то пело в нём
И от умиления целовал он цветы, деревья и траву.
Но однажды он встал и громко спросил:"
Что-то происходит... но что это?
Что это, что происходит вокруг меня?
И кто же я? И... и..."
И так стоял он до самого заката

4.

И люди размножались, рождались дети,
В городе больше палаток стало, и ночью зажигали свет
Люди довольно рано вставали и шли засевать землю
Или плоды срывать или воду из источников набирать.
Люди любили свой труд в течение целого дня и спокойные часы до наступления
ночи
Собирались они в саду и костры там разводили
И у костров они сидели, нажирались и напивались, смеясь,
И потом, на ложах, каждый в своей палатке
С жёнами ложились и спаривались,
А перед палатками домашние животные, кошки и собаки
"Он" и "она" тоже вместе ложились,
И назавтра опять как вчера
И так тянулись дни и ночи
И однажды Адам среди людей появился, из леса возвратившись
И как всегда, когда нужно было вече собрать
Начал он бить в гонг вечевой
Собрались тогда люди на базарной площади
И Адам в белом одеянии, с распростёртыми руками стоял на горе
И говорил им
И такие слова молвил Адам братьям своим:
"Так же как и вы, очутился я в одно утро у моря
И, так же как и вы не знаю я, кто привёл меня туда и откуда
И для чего, для чего мы здесь?
Обошёл я леса и степи, все реки, все моря и ничего не нашёл:
Везде всходит и заходит солнце -
Но для чего?
И кто же каждое утро зажигает солнце и гасит его каждый вечер?
И кто же тот, который зажигает так много звёзд?
А кто же насылает гром, и кто молнию?
И кто делает так, чтобы деревья каждой весной цвели, а осенью вяли?
Кто же тот, кто делает с нами всё что хочет?
Братья! Давайте башню до неба построим и крылья, чтоб летать!
Мы хотим! Мы хотим!...
Потому, что ужасно так жить: только жрать и пить:
Что-то тянет, что-то тревожит"...
И весь народ, что эти слова слышал,
Распростер руки
И с тоской в глазах воскликнул:
Да здравствует Адам, умнейший среди людей! Пусть он ведёт нас!

Но когда ночь наступила, пошёл Адам к морю
Волны шумели, и лунный свет делал мир голубым
И тогда Адам, как в тот первый раз, когда он возник,
Руки свои распростер
И вслушался в сердце своё:
Что творится здесь? И что мы, Адамы, хотим создать?
И где-то глубоко в самом себе он голос услышал:
" Ты заблуждаешься, Адам, ты плоть и нечего более!"
И из голубых глаз его потекла слеза за слезой
И кусал он губы, и волосы на голове рвал
Желая ощутить биение того, что вокруг него происходит...

Но вдруг ощутил он, что кто-то руку кладёт на него
Обернулся он и увидел:
Обнажённая девушка из моря вышла, голубая из-за лунного света,
И белыми влажными руками его она обнимает
И воспела в нём опьянённая кровь, и он от сладости глаза свои закрыл
И с девушкой он на траву лёг, укрытый в ночи
И всё пело в нём, и от радости плакал.
5.

В городе том семья жила и звали семью эту Аври
Отец в этой семье был, мать и три дочери
У всех у них волосы как золото в блеске рассвета были
И глаза голубые, чистые как небеса в весеннее утро
И сердца добрые, поющие, заботящиеся
О жучке в траве, о котёнке у порога и о птичке в гнезде
Они любили мир и каждую каждую тварь в мире
Отдельно от других жила эта семья, у реки за городом сад у них был
И участок поля. Засевали пшеницу и с любовью урожай собирали
А в свободные часы не шли они к людям предаваться пустым забавам
Но шли они к морю и с тоской смотрели, как солнце над водами заходит
Тихо на свирелях играли, музыке своей подпевая.
Но старшая дочь - Яами её звали-
Одна в лесах жила
И с семьёй почти не встречалась.
...Однажды, когда семья у моря сидела и рыбу ловила
Появилась она и осталась стоять на горе
И когда её домочадцы глаза подняли
Увидели они яркий свет вокруг нее, и они её не узнали.
Подняла она тогда руки с тоской
И говорить начала
И всеми цветами радуги
Глаза её сияли.
И тогда отец едва осмелился спросить: "Кто же ты, кто?"
И Яами поя, ответила: "Я - я песнь тихих ночей,
Что течёт от Бога и снова к Нему, ибо везде Он.
Я пришла от Бога и иду к Нему.
Он везде
И вечно был и вечно будет
И когда поёшь ты один у моря при закате
Ты поёшь Ему
И когда ты зовёшь один в лесу
Ты зовёшь Его
И когда от радости ты дерево целуешь
Ты целуешь Его"
И тогда сестра её осмелилась спросить:
"Откуда ты знаешь это?
Откуда ты знаешь, сестра, что это Бог?"
И тогда Яами снова голову подняв, сказала:
Ночью я у моря была и тихо на арфе играла
Звёзды золотые, голубые миры, проходя, вниз упали
И белые тучи нежно луну гладили
И поя, шумели источники в горах
Вдруг с тоской припала я к кусту
Нежно его обнимая...
И тогда, над собой я порхание крыльев вняла
Будто тысячи белых, добрых маминых рук меня нежно обняли
И я почувствовала (не могу сказать как), что это Он
Что это Бог, которого я видела в золоте рассвета
И слышала в волшебном пении
Сияния луны и птиц ночных в лесу.
И стало мне так хорошо как будто Мир я весь
И с песней протянула я
Свои тоскующие руки
К Нему... к Богу..."
И вся семья от слов этих услышала
Как их сердца поют
И слёзы радости полились из их глаз
И вдруг почувствовали, что растут они,
Становятся большими как весь Мир


6.

И так пела семья Аври у берега моря:
"И слышно шуршание золотых листьев, падающих вечером поздним
В серебряную гладь реки
В свечении заходящего солнца.
И Бог явит себя в красоте этой
И есть такой мягкий всплеск,
Когда кораблик одиноко по морю плывёт,
И рыбак светловолосый потерянно руки простирает
С берега золотого к кораблику в море.
И есть шуршание золотых волос на ветру,
И голубого шелка на теле ребёнка,
И есть шуршание красных роз, когда пальцы их гладят нежно,
И священный шум белого снегопада на тихих скалах в ночи,
И есть всплеск, когда золотая рыбка вздрогнет,
Потому, что звезда в реку упала.
И есть плач сердца, когда оно одиноко, во всём мире одно.
И уходит оно, как солнце ночью,
И Бог во всей красоте этой.


Цитата (Читатель СО)
Яков ФридманПеревод c идиш: Арье Лондон


Мы переселяемся

Мы кочуем из часа в час
Бродим с места на место.
Мы становимся всё менее телесными - здесь
И более словесными - там
Мы снимаем с себя плоть из мяса и костей
И переходим тайно
В обитель слова...
Как ягодка мала
Обитель наша
Но мы порядок наведём
В стенах её
Вот колыбель
А вот саван
У головы, покрытой мудрой сединой,
И посреди всего мирт, пахнущий
Всеми благовониями любви
Все реки и леса, пришедшие с детства
В круг этот входят тесный
Привольно им там вполне
В мире слов вечных
Сколько городов и стран поселятся
В обители считанных строчек
Розы из сада невесты
Свежестью пахнут, как в день Творения
Нет здесь терпкого страха
От того, что суждено завянуть
Рожь первого посева
Золотится ещё в поле
И косы твои оленьего цвета
Сохранили девичий блеск
Cияют они точно так же
Как в лесу, в то первое лето...
Хвала тебе Родина-Слово
Крепкой основой вечна ты
Голубая певчая птица
Богославно гнездо в тебе свило.

И наступает час
И наступает час, такой серебряный час в ночи
Когда в каждом доме, в каждой человеческой обители
Слышится порхание взлетающих крыльев
И Шехина поднимаясь, отделяется от глины.
В этот час втекает во все окна серебряный свет луны
И ставит от пола до потолка золотые лестницы.
И в этот час люди со сна протягивают руки к этим лестницам
И они, просветлённые, улыбаются и говорят во сне
И их слова во сне
Дышут светлым и белым миром
Вечным звёздным покоем.
В этот час лунатики закрывают глаза при лунном сиянии
И остаются с распростёртыми руками перед звёздным небом.
Молящиеся засыпают во время молитвы и на церковных башнях
Вдруг затихают колокола и из туч над ними, между звёздами
Плывёт спящий Бог с серебряной арфой, и Он, перебирая струны
Играет песнь святой тишины, которую никто не может услышать.
И в этот час Земля перестаёт своё вечное вращение
И ветер засыпает в мягкости лесов
Ни одна почка не дышит, ни одна травинка на полях...
Реки прекращают своё вечное течение и море - свой шум.
Лев прекращает свою погоню и выпускает из своей пасти овечку
И вооружённые войска посреди окровавленных разрушенных дорог
Опускают вдруг окровавленные мечи, улыбаются как дети и смеются
Улыбаясь нежно и кротко, они засыпают с улыбкой
И они окунают мечи в источники и смывают с них кровь
И во сне они идут назад, к окопам врага
И преклоняют колени перед врагом и говорят ему: Брат!
В такие часы разбивают тюремные стражники
Цепи осуждённых
И отпускают их на свободу и дают им уйти.
В такой час убийца не поднимет руку для убийствa
А пойдёт лёгкими шагами к себе домой
И преклонит колени перед серебряной головой мамы
И как дитя уткнёт свой плач к её подолу.
В этот час спит пророк, улыбаясь во сне
И у его ног сидит волк среди овец
И с любовью протягивает он лапы к овечке и улыбается ей
И улыбаются птички на ветвях, червячки в земле и рыбы в море
И мурашки в лесу прижимаются друг к другу с любовью и у реки жабы
И умирающий открывает в последний раз свои глаза и улыбается тоже
Улыбается, чувствуя, что везде Шабат
И звёздные Небеса простираются вокруг
Вокруг всех и всего
Глубокая бесконечная Вечность
Безграничный вечный Шабат

В голубой ночной тишине
В голубой ночной тиши
Спят вершины гор
Как мамонты, встают они в сиянии луны
И льнут свои головы к небесам
Прикладывают уши к звёздной бесконечности
Желая восприять что-то
Желая услышать...
Что же будет первым словом
Начало Бытия сегодня, Берешит
Лежу я на краю горы и жду я Бога
Я для тебя сырая глина, создай меня, дай облик мне
Я отвернулся от своего вчера
Как отворачиваются от трупа в тёмной ночи.
О помоги, я жизнь повторить хочу с Начала
Как в ночь ту первую я жду при свете глаз Твоих
И восприятие во мне поёт и Мир мне снится
Тот Мир, который должен быть рождён:
Он - словно саженец, корнями вросший в землю
И кроною своей блестит в бесконечности звёзд
К вечной Субботе, к бесконечно-вечному миру...
Возроди этот сон золотой
Дай ему плоть и кровь и жизнь.
Так много поколений тянулись руками
К твоей бесконечности звёздной
Так много поколений прошли, грезя
Через кровь, виселицы и костры
И над всеми ними закатилось солнце
Но грёзы жить продолжают
В нём, во мне и в тебе...
Мы знаем - грёзы живут вечно
И если грёзы живут - о Красоте мечтанья
Значит вечная Красота жива
Открой её для меня, Боже


Цитата (Арье)
די פידלרויז

פידלרויז

פון תחית-המתימדיק ווארעמען רעגן Fun tkhIyes-hamEysimdik vAremen regn
פאוואָלינקע נעמט זיך צעבליען, באוועגן PavOlinke nemt zikh tseglIyen' bavEgn
(ביינאנד מיט דער קינדהייט אין אלטן זכרון ) BaynAnd mit der kIndhayt in altn zikorn
די פידלרויז אינעם שווארצערדיקן ארון Di fIdlroyz Inem shvartsErdikn orn

די פידלרויז דארף שוין אצינד ניט קיין פידלער Di fIdlroyz darf shoyn atsInd nit kein fidler
ניטאָ מער קיין לויבער, ניטאָ מער קיין זידלער NitO mer keyn lOyber, nitO mer keyn zIdler
זי שפילט אָן א שפילער מיט פרייד און אמונה Z shpilt on a shpIler mit freyd un emUne
לכבוד א ווידערגעבוירענער סטרונע LekOved a vIdergeboyrener strune

לכבוד א סטרונע, לכבוד א ציטער lekOved a strUne, lekOved a tsIter
לכבוד א בין וואָס איר האָניק איז ביטער LekOved a bin, vos ir hOnik iz bIter
נאָר זיס איז איר שטאָך, אזוי זאפטיק און קווייטיק Nor zis iz ir shtokh, azOy zAftik un kvEytik
לכבוד א ווידערגעבוירענעם ווייטיק lekOved a vIdergeboyrenem vEytik

אברהם סוצקעווער

Подстрочник:
Авром Суцкевер
Скрипичная роза

От тёплого дождика, воскрешающего мёртвых
Медленно двигаясь расцветать начинает
(Вместе с детством в памяти старой)
Скрипичная роза в черноземном гробу

Скрипичной розе сейчас уж не нужен скрипач
Уж нет тех кто хвалит и нет тех кто бранит
Играет она без того, кто играет
С верой и радостью
В честь струны вновь рождённой

В честь этой струны, в честь её трепетанья
В честь пчелы, чей мёд горек
Зато жало её как нектар сочный
В честь вновь родившейся боли.


Цитата (Арье)
Привожу поэму Ошеровича "Молох" из его книги "Поэмы ТАНАХА". Так как поэма длиннющая буду давать частями.מולך

אין צור איז נאכט
מולך שטייט, זייַן בויך איז פול מיט אש
און אויף זייַן אָפּגעקילטן קופּערקאָפּ
סע זיצט א סאָווע

אויסגערונען איז א שווערער טאָג
טאטעס ליגן אומבאוועגלעך
ווי פארגליווערט בלוט
אונטער מאמעס ברענען די געלעגערס

אין צור איז נאכט
מולך, א פארלאָזענער
שטייט אָנגעטאָן אין שווארצסטן חושך
אָפגערונען איז א רויטער טאָג
כוואליעס לעשן אָנגעגליטן ברעג
און דער שווערסטער גרייַז
דאָס וועלן קויפן רו פאר בלוט
צעפּרעסט די הערצער

העלף אונדז מולך
העלף אונדז, מולך
!העלף
שטראפסט אונדז, מולך
שטראָפס
Ирена
Цитата (Арье)
А вот этот же фрагмент на латинице:

Shlogst undz MOlekh
Plogst undz MOlekh
Zog, Ober, far VOS du shlogst

In Tsur iz nakht
S'vEynt dos blut, vos iz fargOsn
S'klogt dos blut, vos nokh in Oder
Oysgebenkte nokh der shAyn
"Shrekn zikh farn bagInen
In der hElkayt lebt Oyf MOlekh
RAtevet undz fUnem tog!"
Tate-mame kukn on zikh
Elnte un opgefrEmdte
Vos heyst "tate"?
Vos hEyst "mAme"?
Tatns lust iz MOlekhs viln
MAmes shOys - dem tatns feld
Mentsh bagert mit frukht zikh shpiln
Er zol filn zikh tsehElt...
Khapt un fartsUkt alts der Artsener tson
VEy tsu undz!
Eytset undz
Vos men zol ton?
KUperner sharbn un Ayzerner bOykh
Blut Oyf mizbEykhes un fintsterer rOykh
Alemens kInder es shtEhen in kon
Vey tsu undz! Eytset undz
Vos zol men ton?

In Tsur iz nakht
Nakht, nor kEyner ken nit shlOfn
Ale shtarn vi di sOve
Vos zi zitst Oyf MOlekhs kop...
Iz es klUgshaft? Iz es glAykhgilt?
Iz es yEush Erev shtarbn?
Altsding iz es - alts un gOrnisht
Ver s'hot zikh a got bashAfn
Hot gevInendik farshpIlt...

MOlekh blInder, MOlekh tOyber
UmfarshEmter kInder-rOyber!
ShrEklekhster fun Ale frEsers
Mir balEydikn dikh ofn
Zolst in kas vern un shtrofn
Mer nitO kEyn kraft tsu lAydn
kInder Oyf dAyn gnod tsu bAytn...


Цитата (Арье)
Продолжение "Молоха"

מולך, מולך
רעטער-אכזר
פרעס דערוואקסענע, ווי קינדער
מיר אין אלצדינג זיינען שולדיק
מיר האָבן דאָס ארץ געגראָבן
מיר האָבן דיך אויסגעגאָסן
אונדזער זשעדנע זיין אויף לעבן
אונדזער שרעק עס אָנצוווערן
האָבן דיך אויף אונדז געבראכט
וויי צו די, וועלכע באשאפן
זייַענדיק באהערשט פון שרעק

אין צור איז נאכט
עמעץ שפרינגט אויף פון געלעגער
לאָזט זיך לויפן אין דער פינצטער
דורך די גאסן פון דער שטאָט
"מולך, מולך- בעל גזלן
גיב מיר אָפּ צוריק מייַן גליק
כ'האָב פאר דיר ניט מער קיין מורא
כ'האָב פאר דיר ניט מער קיין קינדער
כ'קען ניט, כ'טאָר ניט, כ'וועל ניט רוען
אין מייַן שארבן ברענט דער מארך
כ'מוז אים קילן, כ'מוז אים לעשן
מיט מייַן פויסט איך מוז צעזעצן
"דייַן פארהאסטן אָקסנקאָפּ

אין צור איז נאכט
איינער האָט ניט אויסגעהאלטן
און אוועק איז נאָך זייַן צאָרן
אויפגעוואכט האָט די באצאָלונג
אויפגעפלאמט אין יעדן הויז
פון די טויזנטער געלעגערס
ווי פון אָנגעשפּאנטע בויגנס
שיסט ארויס א מחנה פייַלן
צורער זין איבער דער שטאָט
אויגן בליצן וועלפיש ווילדע
הערצער ברענען ווי מזבחות
אין די הענט ציפרעסן-שטאמען
וועסלעס, מאסטביימער און העק
"?ווו איז ער, דער אויסווורף מולך
גיט אהער אין, גיט אהער אים
מיר'ן אים אויף בראָך צעקרישלען
" דעם אנדרוגנוס פון ארץ

אין צור איז נאכט
אויף די שטאָק-פינצטערע גאסן
:א געלויף און א געשריי
"זייַ פארשאָלטן, גאָט-רוצח


Подстрочник:

Молох, Молох
Жестокий спаситель
Пожирай взрослых, как детей!
Мы во всём, во всём виновны
Мы сами руду копали
Мы сами тебя отлили
Наша жадность к жизни нашей
Страх её не потерять
Привели тебя на нас
Горе тем, что сотворяют
Будучи ведомы страхом

В Цуре ночь
Кто-то вскакивает с ложа
И мчится в темноте
По стогнам Цура:
"Молох, Молох- ты разбойник
Моё счастье ты верни
Ты уж мне теперь не страшен
Нет у меня больше детей для тебя
Не могу я, не желаю, более споконым быть
В черепе горит мой мозг
Охладить его я должен
Кулаком разбить я должен
Ненавистную твою башку..."

В Цуре ночь
Кто-то не выдержал
И пошёл вслед за своим гневом
Пробудилось искупление
Воспылало в каждом доме
Из тысячи лож
Как из натянутых луков
Как стрелы быстро полетели
Цура гневные сыны
Их глаза блестят по-волчьи
Их сердца как в алтаре горят
В их руках стволы деревьев
Вёсла, мачты, топоры:
"Где же он, подонок Молох?
Дайте ка его сюда!
Мы его в куски раскрошим
Гермафродита из руды"...

В Цуре ночь
На кромешно-тёмных улицах
Бег и крики:
"Будь ты проклят бог-убийца"

Продолжение следует

А теперь латиница

"MOlekh, MOlekh,
REter-Akhzar
Fres dervAksene, vi kInder!
Mir in Altsding zAynen shUldik,
Mir hObn dos arts gegrObn,
Mir hObn dikh Oysgegosn
Undzer zhEdne zAyn Oyf lebn,
Undzer shrek es Ontsuvern
Hobn dikh Oyf undz gebrAkht
VEy tsu di, vElkhe bashAfn
ZAyendik bahErsht fun shrek!"

In Tsur iz nakht.
Emets shpringt Oyf fun gelEger
Lozt zikh lOyfn in der fIntster
Durkh di gasn fun der shtot:
"MOlekh, Molekh- bal-gazlen
Gib mir op tsurIk mAyn glik!
Kh'hob far dir nit mer kEyn kInder,
Kh'ken nit, kh'tor nit, kh'vel nit rUhen
In mAyn sharbn brent der markh!
Kh'muz im kiln, kh'muz im leshn
Mit mAyn fOyst ikh muz tsezEtsn
DAyn farhAstn Oksnkop"...

In Tsur iz nakht
Eyner hot nit Oysgehaltn
Un avEk iz nokh zAyn tsorn
Oyfgevakht hot di batsOlung
Oyfgeflamt in yEdn hOyz.
Fun di tOyznter gelEgers
Vi fun Ongeshpante bOygns
Shist arOys a mAkhne fAyln
Tsurer zin Iber ded shtot;
Oygn blitsn velfish vIlde,
HErtser brEnen vi mizbEykhes
In di hent tsIpresn-shtAmen
VEsles, mAstbeymer un hek:
"Vu iz er, der Oysvurf MOlekh?
Git ahEr im, git ahEr im!
Mir'n im Oyf brokh tsekrIshlen
Dem androgenes fun arts..."

In Tsur iz nakht
Oyf di shtok-fIntstere gasn
A gelAf un a geshrEy:
ZAy farsholtn - got-rotsEakh


Цитата (Арье)
Молох(последняя глава)

וויפל? וויפל קען מען לייַדן
?וויינען צווישן געץ און קינד
אונדזער בלוט האָסטו געטרונקען
אונדזער פלייש האסטו געשלונגען
ווערן זאלסטו אייַנגעזונקען
גאָט, וואס פירט זיך ווי א שפּין

אין צור איז נאכט
א צעווילדעוועט געזעמל
ווארפט אוועק די העק און פלאָקנס
גרעסער זייַן וועט די הנאה
!שלאָגן מיט די הוילע הענט
!נא דיר! נא דיר געץ און מערדער
נא דיר פאר דייַנע קרבונות
נא פאר די, וואָס מען פארברענט האָט
און פאר די, וואָס זיי נאָך לעבן
!און זיי שלאָגן דיך אצינד

מולך קרעכצעט, מולך ריטשעט
מולך וואקלט, פאלט אנידער
אָפגעפליקט- די גרויסע פליגל
אויסגעדרייט - די הענט די לאנגע
און זייַן שווערע אקסן-מאָרדע
גליווערט אויף זייַן מענטשן-ברוסט

!נא, פארהאסטער קינדער-פרעסער
!נא דיר נאָך! און נא דיר ווידער
מעגן פינגער זיך צעבייַלן
אָן די שפּיצן פון דייַן בראָכווארג
מעגן הענט צעווונדיקט ווערן
מעג פון פויסטן פלייצן בלוט
מירן ווייַטער מיט זיי שלאָגן
ברעכן, קאטעווען און רייַסן
!און ניט וויסן פון קיין שיעור

ניין, ניט דיך, דעם גלאָמפּ פון אייַזן
!אונדזער בלינדקייַט שלאָגן מיר


Подстрочник:

Сколько? Сколько терпеть можно?
Между идолом и ребёнком плакать?
Нашу кровь ты выпивал
Нашу плоть ты поглощал
Чтоб ты в крови утонул
Бог, что как паук ведёшь себя ты

В Цуре ночь.
Дикая толпа
Прочь бросает топоры и палки
Больше радости нам будет
Голыми руками бить!
"Вот тебе! Вот тебе убийца-идол!
Вот тебе за твои жертвы
Вот тебе за всех сожжённых
И за тех, кто ещё живы
Убивающих тебя!"

Молох стонет и рычит
Он качнулся и упал
Растерзали его крылья
Выкрутили его руки
И большая бычья морда
Застывает на груди

Пожиратель детей проклятый!
Вот тебе и вот ещё!
Наши пальцы пусть опухнут
От твоих кусков железа
Наши руки в ранах будут
Кулаки пусть от ударов
Оуровавленными будут
Всё равно мы ими будем
Бить, крушить, уничтожать

Нет, не тебя - железного болвана
Слепоту нашу мы будем бить!


Цитата (Марина К.)
Уважаемый Арье,
Вы делаете очень доброе дело. Спасибо!


Цитата (Арье)
איציק מאנגער
בעטלער-באלאדע

זיצן דרייַ בעטלער אויפן טונקעלען שליאך
און ווייסן, אז די וואָלקנס זייַנען זייער דאך

און ווייסן, אז דער ווינט, וואָס שלאָפט אין פעלד
איז א באָרוועסער אורח אויף דער וועלט

און דער פויגל, וואָָס הענגט אויף זייַן צווייַגל מיד
איז איין טראָפּעלע ווינציקער פון זייַן ליד

קוקט דער ערשטער אויף זייַנע גראָע שיך
:און מורמולט צו זיך און ארייַן אין זיך

הינטערן ראנד ראנד פון דער שווארצער מיל
פון דער שווארצער מיל, רינט א וואסער שטיל

איז גוט צו שלאָפן בייַ זייַן קילן ברעג
און אויסצושלאָפן די מידע טעג

קוקט דער צווייטער אויף זייַנע גראָע שיך
:און מורמלט צו זיך און ארייַן אין זיך

ס'גלוסט זיך מיר איצטער אין דערפל גיין
נאָר דער גוי האָט א בייַטש און דער הונט האָט ציין

וועל איך שוין בלייַבן אויפן וועג אדאָ
און וויגן און פארוויגן מייַן מידע שעה

נאָר ס'שווייַגט דער דריטער טיף אין זיך ארייַן
און ס'שמעקט זייַן שווייַגן מיט קאָרן און מיט ווייַן

מיט ביידע הענט פארשטעלט ער דאָס געזיכט
און צווישן די פינגער בליצט דורך א ליכט

און מיט אָפענע אויגן הערן זיך אייַן די צוויי
ווי ס'פאלט זייַן שווייַגן אויפן פעלד ווי שניי

!אָרעמקייַט, דו מייַן קיניגרייַך "
דו ביסט אי די ווערבע, אי דער טייַך

דו ביסט מייַן אָפּרו און דו ביסט מייַן עול
מייַן ליכטיק געזאנג אויף א טונקל קול

דו ביסט די תפילה אין קריי פונעם האָן "
"און די גאָלדענע בין אויפן רויטן מאָן

מיט אָפענע אויגן הערן זיך אייַן די צוויי
ווי ס'פאלט זייַן שווייַגן אויפן פעלד ווי שניי

פּאקט דער דריטער זייַן בינטל צונויף א
און גרינג ווי א פויגל, הייבט ער זיך אויף

און לאָזט זיך גיין מיט פּאמעלעכע טריט
און נעמט א שאָטן ווי א זכר מיט

און הינטער אים גייען געבויגן די צוויי
און טרינקען זייַן שווייַגן, וואָס פאלט ווי שניי

איציק מאנגער

Подстрочник:

Ицик Мангер
Баллада нищих

Сидят трое нищих на тёмном тракте
И знают, что тучи их крыша

И знают, что ветер, что в поле спит
Это босой гость, в мир пришедший

И птичка,что на своей ветке устало висит
На капельку меньше её песни

Разглядывает первый свои серые ботинки
И шепчет про себя и войдя в себя:

"За краем чёрной мельницы
Чёрной мельницы, вода плещется

Хорошо уснуть у прохладного берега
И выспаться после дней усталых"

Разглядывает второй свои серые ботинки
И шепчет про себя и войдя в себя:

"Хочется мне в деревеньку пойти
Но у гоя есть плётка, а у собаки зубы

Останусь- ка я на дороге вот здесь
И укачивать буду усталость свою"

Но молчит третий, глубоко в себя войдя
И молчание его пахнет рожью и вином

Обеими руками прикрыл он лицо
И между пальцами проблескивает свет

И с раскрытыми глазами вслушиваются оба
В его молчание, что падает на поле как снег:

"Нищета, ты Царствие мое
Ты и верба и река

Ты отдохновение моё и ярмо моё
Моя светлая песнь голосом мрачным

Ты молитва в крике петуха
И золотая пчела в цветках мака"

И с раскрытыми глазами вслушиваются оба
В его молчание, что падает на поле как снег

Собирает третий свой узелок
И легко как птица он встаёт

И отправляется в путь медленными шагами
И как память тень свою берёт с собою

А сзади идут двое нищих согнувшись
И молчание его пьют, что падает как снег.

Сегодня уже поздно, латиница будет завтра


Цитата (Арье)
Ицик Мангер. Пророк
דער נביא

כ'בין דער נביא, וואָס האט פארלוירן Kh'bin der nOvi' vos hot farlOyrn
דאָס וואָרט פון גאָט אויפן וועג צו אייַך Dos vort fun Got Oyfn veg tsu Aykh
איצט שטיי איך א פארשעמטער אויפן שליאך Itst shtEy ikh a farshEmter Oyfn shliakh
און וויקל מיין גוף אין זיבן טרויערן Un vikl mAyn guf in zibn trOyern

זאָל איך אָנקלאפן און רחמים בעטן Zol ikh Onklapn un rAkhmim betn
?ווייל כ'בין געקומען אָן א טראָפּן טרייסט VAyl kh'bin gekUmen on a tropn trEyst?
צי זאָל איך וואגלען, ווי א פויגל אָן א נעסט Tsi zol ikh vOglen vi a fOygl on a nest
ביז די מיטן-נאכט וועט מיך צעטרעטן Biz di mitn-nakht vet mikh tsetrEtn

ווינט, דו אייביקער אומרו פון דער וועלט Vint, du Eybiker Umru fun der velt
סימבאָל פון טעות און פון וואָגלען SimbOl fun tOyes un fun vOglen
לאָז טרינקען פון דיינע שווארצע לאגלען Loz trInken fun dAyne shvArtse lOglen
א וואנדערער ווי דו אָן א געצעלט A vAnderer vi du on a getsElt

בליענדיקער שטערן פון דער נאכט BlIyendiker shtern fun der nakht
סימבאָל פון בלענדעניש און פאלן SimbOl fun blEndenish un faln
לאָז דייַנע לעצטע גאָלדענע שטראלן Loz dAyne letste gOldene shtraln
א לייכטונג זיין פאר מייַן שטילער נאכט A lAykhtung zayn far mayn shtIler nakht

זינגענדיקע טייַכן פון דער ערד ZIngendike tAykhn fun der erd
אין אייערע כוואליעס בליען וויגן-לידער In Ayere khvAlies bliyen vIgn-lider
לאָזט מיך טרינקען און חלומען א מידער Lozt mikh trinken un khOlemen a mIder
דעם לעצטן חלום וואָס איז מיר באשערט Dem lEtstn khOlem vos iz mir bashErt

דעם לעצטן חלום - דעם נביא, וואס האט פארלוירן Dem lEtstn khOlem- dem nOvi' vos
דאָס וואָרט פון גאָט - אויפן וועג צו אייך hot farlOyrn dos vort fun Got- oyfn veg tsu aykh
און שטייט איצט א פארשעמטער אויפן שליאך Un shteyt itst a farshEmter oyfn
און וויקלט זיין גוף אין זיבן טרויערן shliakh
Un viklt zayn guf in zibn troyern

איציק מאנגער

Подстрочник:

Пророк

Я пророк, потерявший
Слово Божье по пути к вам.
Теперь я стою, пристыженный на дороге
И заворачиваю тело своё в семь печалей.

Постучаться ли мне и просить пощады
Потому, что пришёл я без капли утешения?
Или скитаться мне, как птице без гнезда
До тех пор пока полуночь меня раздавит.

Ветер, ты вечное беспокойство Мира
Символ ошибок и скитаний
Дай мне напиться из твоих чёрных бурдюков
Страннику как ты без шатра

Цветущие звёзды ночи
Символ ослепления и падения
Дайте последним золотым лучам
Быть светом в моей тихой ночи

Поющие реки Земли
В волнах ваших
Цветут колыбельные
Дайте мне пить и грезить усталому
Последний сон, что увидеть мне суждено

Последние грёзы - пророку,что потерял
Божье Слово по пути к вам
И стоит он теперь пристыженный на дороге
И тело своё заворачивает в семь печалей.

Ицик Мангер


Цитата (Арье)
Ицик Мангер очень разно и многообразен. Он и печален до трагичности, он же очень часто бывает озорным до цинизма, а также очень смешным. У Мангера есть цикл стихов под названием מדרש איציק - это очень забавные пародии на Хумаш. Их очень трудно переводить, даже подстрочник нелегко даётся из-за обилия нарочито всунутых диалектизмов, пародированных германизмов и многих других "мангеризмов". Без всего этого нет настоящего Мангера. Начну с самого легкого - со стихотворения "Банальная песня":

באנאל ליד

איך קוק ארייַן אין שפיגל
און זע: א רויטע מויד
זי פּלוידערט מיט א זעלנער
וואָס שטייט אויף יענער זייַט פּלויט

די מויד טראָגט א געלע בלוזקע
דער זעלנער- א גרינעם מונדיר
דער זעלנער שמעקט מיט קאזארמע
די מויד - מיט געוואשן געשיר

דער זעלנער איז ווייך און נאָכגיביק
די מויד - איז זיס און באנאל
און וואָס זיי פּלוידערן דאָרטן
ווייסט אפשר די נאכטיגאל

וואָס זינגט פון פרילינג און ליבע
מאראנצן און שאָקאָלאד
און אנדערע זיסע זאכן
וואָס מאכן אי גליקלעך אי זאט

דער זעלנער באטראכט איר בלוזקע
זי ווערט ווי א מאָנבלום רויט
און מיטאמאָל ווערט נעלם
צווישן דעם פּאָרל דער פּלויט

אָט גייען זיי ביידע איניינעם
ביידע האנט אין האנט
זי איז א פארביקע פּאווע
און ער איז סתם א בארליאנט

דער אָוונט איז פרום ווי א גלח
וואָס רעדט כסדר מיט גאָט
ער מאכט זיך טאמעוואטע
און באהאלט דעם זינדיקן סוד

אין די קנייטשן פון א וואָלקן
וואָס פלאטערט גראָד פארבייַ
נאָ איך און מייַן חבר דער שפּיגל
ווייסן אלצדינג סייַ ווי סייַ

און מיר וועלן עס דווקא דערציילן
אין א פּראָסטן טאָג פון אפּריל
און זאָל עס זינגן און זאגן
א יעדער ווער סע וויל

Кстати, это стихотворение не из цикла מדרש איציק , до этого цикла я ещё доберусь
Подстрочник: Банальная песня

Я заглядываю в зеркало
И вижу: краснощёкую деваху
Она болтает с солдатом
Что по ту сторону забора стоит

Деваха носит жёлтую блузку
Солдат - зелёный мундир
Солдат пахнет казармой
Деваха - постиранным бельём (в оригинале- помытой посудой)

Солдат мягок и податлив
Деваха - банальна и сладка
И о чём они там болтают
Возможно знает соловей

Что поёт о весне и о любви
Об апельсинах и халве
И о других вещах сладких
Что делают жизнь счастливой и сытой

Солдат пялится на блузку
Она краснеет как мак
И вдруг забор исчезает
Что парочку разделял

И вот идут они рядом
Вместе за руки держась
Она цветастая пава
А он - просто "барллиант"

Вечер как поп набожен
Что всё время с богом говорит
Он строит из себя ваньку
Чтоб греховную тайну скрыть

В морщинах серой тучи
Что порхает мимо как раз
Но я и зеркало, мой приятель
Обо всём знаем и так

И мы всё нарочно расскажем
В простой апрельский день
И пускай говорит об этом
Каждый кому не лень


Цитата (Арье)
Фрагменты из "Медрэш Ицик". Авраам и Сара.

אברהם און שרה - פון מדרש איציק

?אוורעמל, ווען וועלן מיר האָבן א קינד
מיר זיינען ביידע שוין אלטע לייַט
בייַ לייַטן א פרוי אין די יאָרן ווי איך
איז שוין דאס אכצטע מאָל אויף דער צייַט


אברהם אבינו שמייכלט און שווייַגט
און פּיפּקעט פון זייַן ליולקע רויך
בטחון, מייַן ווייַב, אז דער אויבערשטער וויל
שיסט אפילו א בעזעם אויך

אוורעמל, דו הערסט, א יעדע נאכט
הער איך, ווי ס'כליפּעט מייַן לייַב
און הגר איז דאָך נאָר דייַן דינסט
און איך בין דייַן אמתדיקע ווייַב

אָפט דאכט זיך מיר, אז דער שטערן אין שויב
איז די נשמה פון אונדזער קינד
וואָס וואָגלט ארום א יעדע נאכט
צווישן רעגנס, שאָטנס און וויינט

אברהם אבינו שמייכלט און שווייַגט
און פּיפּקעט פון זייַן ליולקע רויך
בטחון, מייַן ווייַב, אז דער אייבערשטער וויל
שיסט אפילו א בעזעם אויך

אז איך זע אמאָל, טטי הגרס קינד
שפּילט זיך מיט דער זון אין זאמד
און איך גיב אים איבערן קעפּל א גלעט
ווערט מאָדנע טרויעריק מייַן האנט

און אז איך נעם דאָס קינד צו אויפן שויס
און סע שמייכלט אזוי קלוג און גוט
ווערן מייַנע אויגן פייֹכט און גרויס
און ס'ווערט מאָדנע טרויעריק מייַן בלוט

?אוורעמל,ווען וועלן מיר האָבן א קינד
מיר זיינען ביידע שוין אלטע לייַט
בייַ לייַטן א פרוי אין די יאָרן ווי איך
איז שוין דאָס אכצטנטע מאָל אויף דער צייַט

אברהם אבינו שמייכלט און שווייַגט
און פּיפּקעט פון זייַן ליולקע רויך
ביטחון, מייַן ווייַב, אז דער אייבערשטער וויל
שיסט, אפילו, א בעזעם אויך

Подстрочник:
Авром и Сорэ

Аврэмл, когда у нас будет дитя?
Мы ведь уже оба старики
У людей женщина в мои года
Беременеет в восемнадцатый раз

Праотец Авраам улыбается и молчит
Попыхивая трубкой,выпускает дым:
"Будь спок, женушка моя
Если Всевышний зохочет
Будет и метла стрелять"

Аврэмл, ты слышишь, каждую ночь
Тело моё ноет без конца
Агарь ведь только служанка твоя
А я - настоящая жена

Часто кажется мне, что звезда в окне
Это нашего ребёнка душа
Что блуждает в ночи
Между ветром, тенью и дождём

Праотец Авраам улыбается и молчит
Попыхивая трубкой, выпускает дым
"Будь спок, жёнушка моя
Если Всевышний захочет
Будет и метла стрелять"

"Когда я вижу иногда, как сын Агари
Играется с солнцем в песке
И когда я его по головке глажу
Рука моя чувствует странную печаль

А когда я ребёнка на руки беру
И он улыбается так умно и хорошо
Глаза мои мокнут и становятся большими
И очень тоскует моя кровь

Аврэмл, когда у нас будет дитя?
Мы ведь уже оба старики
У людей женщина в мои года
Беременеет в восемнадцатый раз

Праотец Авраам улыбается и молчит
Попыхивая трубкой выпускает дым
"Будь спок, жёнушка моя
Если Всевышний захочет
Будет и метла стрелять"


Цитата (Арье)
А теперь из любовной лирики Ицика Мангера, из цикла:
וועלוול זבארזשער שרייַבט ברייוו מלכה"לע דער שיינער - Велвл Збаржер пишет прекрасной Малкелэ.

א פויגל האָט הייַנט מלכה"לע

א פויגל האָט הייַנט מלכה"לע
:געזונגען אויף מייַן דאך
"דאָרט ווו ס'ענדיקט זיך די שטאָט
הויבט זיך אָן דער שליאך

טאָ נעם דעם שטעקן וועלוול-קרוין
אין דער האנט און שפּאן
אויב דו האָסט ניט קיין בילעט
צו פאָרן מיט דער באן

נעכטיקן קענסטו אין פעלד
און עסן... שמעסן ...עט
פון ווען אָן טראכט עס וועגן פרעס
?א יידישער פּאָעט

זע, מלכה"לע די שיינע ווארט
שוין יאָרן-לאנג אויף דיר
א סימן האָסטו: יעדע נאכט
"פארשליסט זי נישט די טיר

:האָב איך צו אים געזאָגט אזוי
"העי, פויגל פלאטער-פלי
דו ביסט ווייַזט אויס א נעכטיקער
אדער נישט פון הי

און אפשר גאָר א שוטה"לע
וואָס ווייסט נישט מן הסתם
אז צווישן מיר און מלכה"לען
"רוישט דער שווארצער ים

:און ס'זאָגט דער שווארצער ים אזוי
"העי, מענטשל, צוציק, שווייַג
שפּאנען קענסטו אויפן שליאך
"נאָר איבער מיר א פייַג

און ס'איז דער פויגל פלאטער-פלי
אוועק פון מיר פארשעמט
און ס'האָט דאָס הארץ מיר, מלכה"לע
א גאנצן טאָג געקלעמט


Подстрочник

Птичка утром, Малкелэ...

Птичка утром, Малкелэ
На крыше моей пела:
"Там, где кончается город
Начинается тракт

Возьми же посох, мой дружок
И начни шагать
Если денег не имеешь
Чтоб купить билет

Спать ты можешь на земле
А кушать-шмушать... фе
С каких же пор еврейский бард
Мечтает о жратве?

Ведь Малкелэ прекрасная
Мечтает о тебе
И много, много лет уже
Не запирает ночью дверь"

И говорю я птичке так:
Эй, ты порхающая тварь
Откуда появилась ты?
Свалилась, что ль с луны?

А может быть ты, дурочка
Не ведаешь о том
Что между мной и Малкелэ
Шумит огромный океан?"

И так сказал мне океан:
Эй, цуцик ты, заткнись
По тракту можешь ты бродить
Через меня же -ни фига

И птичка из краёв далёких
Покинула меня
А сердце моё, Малкелэ
Ныло без конца
Ирена
Цитата (Арье)
Довид Гофштейн

ווען ס'קריצן ציין

ווען ס'קריצן ציין צונויפגעפּרעסטע
ווען ס'בליצן פונקען פון די אויגן
ווער קאָן מיר עצה"ן מעסטן
:ווער קאָן מיך פרעגן
?האָסטו אָפּגעווויגן
יך ווייס נאָר איינס
:און נאָר דאָס איינס נאָר קאָן איך ציילן
ס'איז הייס
דאָס הארץ
עס טרייַבט
דאָס בלוט
עס גליט
פון וויי
עס בליט פון מוט
!און וויי און מוט איצט קאָן איך ניט צעטיילן

אין הייַזער-קרייַז פארטריבן
מיט דערנער שטאָלענע פארצאמט
?וואָס איז מיר נאָך פארבליבן
עס פלאמט און פלאמט
מייַן בלייך געזיכט
און טרערן שווערע
פארביטערן די קלאָרע ליכט
פון מייָנע בענקענדיקע אויגן
אין נידער פון פארנאכטן
אין שטייַגן פון פרימאָרגנס
אין בלוטן העלישע
!מייַן אויסוועג צו פארבאָרגן
ווען הייַזער שטייען
אין פלאם פון וויי-געשרייען
וועגן קנוילן גרויל זיך קייקלען איבער גאסן
?ווער קאָן מיר הייסן ווארטן
?ווער קאָן פארווערן האסן

Подстрочник:
Довид Гофштейн
Когда скрипят зубы

Когда скрипят сжатые зубы
Когда блестят искры из глаз
Кто может мне советовать измерить
Кто может спросить меня:
А ты всё взвесил?
Одно я только знаю
Одно лишь могу я сосчитать:
Сердце горит
Гонит кровь
Раскаляет от боли
Расцветает от бодрости
И боль и бодрость не могу я разделить теперь!

Загнанный в кругу домов
Терном стальным ограждённый
Что же мне ещё осталось?
Огнём горит
Моё лицо
Слезы тяжёлые
Омрачают ясный свет
Моим глазам печальным...
В закатах вечеров
В клетях рассветов
В кровотечении адском
Спасение скрыто
Когда стоят дома
В огне ужасных криков
Когда клубки ужаса
Катятся по улицам
Кто ждать велит мне?
Кто запретит мне ненавидеть?


Цитата (Арье)
Кади Молодовски(1894 - Польша - 1975 - Нью Йорк). Идишисткая поэтесса. Она, а не Маршак является настоящим автором знаменитого стихотворения "дама сдавала багаж".

קאדי מאָלאָדאָווסקי
ירושלים

אויף די בערג פון יהודה
דערהויבן איז ירושלים
אלט איז ירושלים
יונג איז ירושלים
אייביק איז ירושלים

יאָר נאָך יאָר, און דור נאָך דור
לויכט די שטאָט ירושלים
ווייַט איז ירושלים
נאָענט איז ירושלים
אייביק איז ירושלים

אין דעם סידור, אין דעם מחזור
פעסטיקט זיך ירושלים
טרייסט איז ירושלים
יום טוב איז ירושלים
אייביק איז ירושלים

מזרח, מערב, צפון, דרום
בוקן זיך צו ירושלים
חכמה איז ירושלים
תורה איז ירושלים
אייביק איז ירושלים

און דער פיטערער, דער מלך
שטייט און היט ירושלים
ברכה איז ירושלים
שלום איז ירושלים
אייביק איז ירושלים

Подстрочник:
Кади Молодовски(Кадя Молодовская)
Иерусалим

В горах Иудейских
Возвышен Иерусалим
Древен Иерусалим
Молод Иерусалим
Вечен Иерусалим

Год за годом, поколение за поколением
Светится город Иерусалим
Далёк Иерусалим
Близок Иерусалим
Вечен Иерусалим

И в Сиддуре* и в Махзоре*
Крепнет Иерусалим
Утешение Иерусалим
Праздник Иерусалим
Вечен Иерусалим

Восток,Запад, Север, Юг
Кланяются Иерусалиму
Мудрость Иерусалим
Тора Иерусалим
Вечен Иерусалим

И кормилец, Царь Давид
Охраняет Иерусалим
Благословение Иерусалим
Мир Иерусалим
Вечен Иерусалим.

* Сиддур - молитвенник
*Махзор молитвенник на весь год


Цитата (Арье)
Ещё одна поэма Г.Ошеровича из цикла "Поэмы Танаха". На этот раз поэма "Строители пирамиды"

די פּיראמידע-בויערס

ס'גייט א רעגן
ס'ערשטע מאָל נאָך זיבן לאנגע יאָר א רעגן
ס'ערשטע מאָל: א הימל אָן איין שטערן
אויפן נאסן גרייַפּלדיקן זאמד מיר ליגן
האלטן אויפגעריסן ברייט די זשעדנע מייַלער
זאָל דאָס ווונדערלעכע הימל-וואסער
גלייַך פון וואָלקן אין די גאָרגלען אונדז ארייַן

שטראָמענדיקער פלייצנדיקער רעגן
גליק, וואָס איז פאר אלעמען און יעדן
:איינציקער גענוס, וואָס קיינער קען ניט רויבן
אונדז געהערט ער, פּונקט אזוי ווי פּרעהן
ווי א גרויסער לאָטאָס-בלום עס בליט דאָס הארץ
פּלאָגט, אָבער, און פּייַניקט דער זכרון
:נאָגט און לאָזט ניט רוען די דער מאָנונג
ערגעץ ווייַט אין בריענדיקע זאמדן
שטייען ליימענע צעפּלאצטע היימען
און אין זיי פארלאָזטע אומגליקלעכע לעבנס
בענקען, שמאכטן, גייען אויס ווי מיר

עס האָט דער, וואָס אינעם הויז דעם גרויסן
אונדז ארויסגעריסן פון די נעבעכדיקע בייַדלעך
און באפוילן אויסטריפן אונדזערע לעבנס
עס זאָל אים זייַן ווויל אויף יענער וועלט
פונעם זונאויפגאנג ביז שטערן-אויפגלאנץ
פּרייַכן מיר און ווייקן זיך אין שווייס
שלעפּן דורכן מדבר גאנצע פעלדזן
וואלגערן ארויף אויף העכסטע הייכן
בראָכשטיינער אין פּרעהס אייביקן געצעלט

המשך קומט

Подстрочник:

Гирш Ошерович: Строители пирамиды

Дождь идёт,
В первый раз за семь долгих бездождливых лет
В первый раз: на небе ни одной звезды
На песке на мокром и крупчатом мы лежим
Широко и с жадностью раскрыты наши рты
Чтобы чудесная вода с небес
От туч высоких прямо в глотку нам вошла

Текущий, льющий свои воды дождь
Счастье, что всем и каждому дано
Наслаждение, которое никто не в силах отобрать
Нам оно принадлежит, так же как и фараону
Как лотоса цветок большой душа цветёт
Однако мучает как пытка память:
Ноет и покоя не даёт сознание
Что где-то далеко, в песках палящих
Стоят потрескавшиеся домики из глины
И в них покинутые жизни
Томясь тоскуют и исходят как и мы...

Тот, живущий во дворце огромном
Вырвал из жилищ наших убогих
И приказал до капли до последней
Наши жизни выпить
Чтобы ему вольготно было на том свете
От рассвета до свечения звёзд
Пыхтим от тяжести, потом обливаясь
Таскаем по пустыне скалы
Волочим на высшие высоты
Большие камни на вечное жилище фараона

Продолжение следует


Цитата (С.Л.)
Перевод стихотворения Аврома Рейзена. Оригинал и подстрочник здесь:

В церковь тот стремится,
Этот – в синагогу,
Тем – в бордель к девицам
Да в кабак дорога.

Всякому по вере –
Горний свет Господний
Иль, по крайней мере,
Бездна преисподней.

Только б не остался
Пуст и неприкаян.
Только б не скитался
Одинок, как Каин.

Мертвый средь живущих
Злобится бессильно.
Мир ему цветущий
Будет тлом могильным.


Цитата (Арье)
У меня сейчас нет терпения продолжать с подстрочником поэмы Ошеровича, когда-нибудь продолжу. А теперь привожу стихотворение Янкева Гладштейна "Говори со мной на идиш"

רעד צו מיר יידיש, מייַן יידיש-לאנד
און איך וועל צו דיר רעדן עברית ממילא
אברהם מיט שרהן קומען מיר אנטקעגן
פון דער מערת המכפלה

גאָט העלף זיידע-באָבעשי
אברהם גייט שווייַגנדיק די גאס אריבער
נעם זיך ניט צום הארצן יאנקעלע
זאָגט שרה, ער איז מבין כל דיבור

ס'איז אזוי דאָ אָנגענומען
א מנצביל דארף יידיש שטומען
אָבער א יידענע פון יידיש-טייַטש
האָט אויך עפּעס וואָס צו זאָגן
זאָג איך דיר גאָט העלף, מייַן קינד
זאָלסט מיר אל דאָס גוטס פארמאָגן

גלויב מיר, יאנקעלע, ס'וועט קומען א צייַט
אין חמישה-עשר לאנד פון ראָזשינקעס און פייַגן
אז אלע עברית-קינדער
וועלן אויפהערן יידיש שווייַגן
און אז זיי וועלן זיך צערעדן
וועלן זיי, וועט א נחת זייַן צו הערן
אזוי וועט געשען, יאנקעלע מייַן קינד
א שבועה קען איך דיר שווערן

דער זיידע אברהם פון יענער זייַט גאס
ווינקט צו מיר און פאָכעט מיט דער פארטשיילע
אָ, רעד צו מיר יידיש, מייַן יידיש-לאנד
און איך וועל צו דיר רעדן עברית ממילא


Цитата (Арье)
Подстрочник стихотворения Янкева Гладштейна "Говори со мной на идиш"

Говори со мной на идиш, моя еврейская страна
А я с тобой и так на иврите говорить буду
Авраам и Сара идут мне навстречу
Из Гробницы Патриархов

Бог в помощь дед и бабушка
Авраам молча переходит улицу
Не принимай близко к сердцу Янкелэ
Говорит Сара, он понимает каждое слово

Здесь у нас так принято
Мужчина не должен говорить на идиш
Но еврейке из женского молитвенника
Есть тоже, что сказать
Говорю тебе, Бог в помощь, мой мальчик
Чтобы всё хорошо у тебя было

Поверь мне Янкелэ, наступит время
В стране Ту биШват изюма и фиг
Что все дети, выросшие на иврите
Перестанут молчать на идиш
И они заговорят на идиш
Заговорят, да так, что радостно будет их слушать
Так оно и будет, Янкелэ мой мальчик
Могу тебе в этом поклясться

Дедушка Авраам, с другой стороны улицы
Моргает мне и машет платком
О, говори со мной на идиш, моя еврейская страна
А я с тобой и так на иврите говорить буду


Цитата (С.Л.)
Вот перевод "Баллады нищих" Ицика Мангера. Оригинал и подстрочный перевод Арье Лондона здесь.

Сидят трое нищих у края дороги.
Ведают, туча – кров им, убогим.

Странник босой – ветер спит в полях.
Темень ночная окутала шлях.

Птичка укрылась среди ветвей
Комочком, уставшим от песни своей…

Глядя на стоптанные башмаки,
Шепчет один про себя — «У реки

Чёрная мельница, плещется вода.
Чёрная мельница, добраться б туда.

Плещется вода, под луной серебрится.
На берег бы в травы завалиться, забыться»…

Шепчет неслышно второй бедолага
Наедине сам с собою — «Три шага

Вон до села. Попросись на постой –
Спустит собак неприязненный гой.

Нет уж, останусь здесь, у дороги.
Ноют, гудят усталые ноги»…

Третий молчит, но не спит, похоже.
Пахнет молчанье вином и рожью.

Светит – лицо в ладонях – молчанье
Сквозь пальцы струящимися лучами

И укрывает прильнувших рядом,
Как поле пологом снегопада.

— «Нищенство! Царство моё, путь мой светлый!
В тебе и река, и ветви ветлы,

Ты и ярмо, ты и кроткая воля,
Радости песня в стоне боли,

Молитва – петуший крик на рассвете,
Пчела золотая в маковом цвете»…

Оба – с раскрытыми жадно очами –
Молчания впитывают звучанье.

Но третий… встаёт он, в руках узелок,
Будто не чует натруженных ног.

Он тень свою – память – с собою берёт,
Легко и неспешно шагает вперёд.

И два человека плетутся следом,
Молчаньем укрыты, как поле – снегом.
Это текстовая версия — только основное содержание. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.